Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360656 (2019-538669)
Referentienummer:Sint-Gillis-Waas-PPP00U-1263/9002/2019-53-F02_0
Publicatie datum:02/12/2019
Uiterste datum:06/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - 2 bestelwagens met open laadbak voor diensten Feestelijkheden/Groen aankopen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Leveren van een lichte vracht met dubbele cabine en open laadbak voor de Groendienst en een lichte vracht met enkele cabine en open laadbak voor de dienst Feestelijkheden. De overname van de huidige bestelwagens is eveneens voorzien in de opdracht.
Aanbestedende overheid:
Gemeente Sint-Gillis-Waas, Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas BE, Mevrouw Bianca Polderman
+32 37271700
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
03/12/2019 2019-538851 2019-538669 0_E1
02/12/2019 2019-538669 0
02/12/2019 2019-538669 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Sint-Gillis-Waas
Nationaal identificatienummer: BE0207464093
Burgemeester Omer De Meyplein 1
Sint-Gillis-Waas
9170
Mevrouw Bianca Polderman
Telefoon: +32 37271700
bianca.polderman@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be
https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL
Wegen en Water
Burgemeester Omer de Meyplein 1
Sint-Gillis-Waas
9170
De heer Tom Volckerick
Telefoon: +32 37271700
wegen.water@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - 2 bestelwagens met open laadbak voor diensten Feestelijkheden/Groen aankopen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019-53

Leveren van een lichte vracht met dubbele cabine en open laadbak voor de Groendienst en een lichte vracht met enkele cabine en open laadbak voor de dienst Feestelijkheden.

De overname van de huidige bestelwagens is eveneens voorzien in de opdracht.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

lichte vracht met dubbele cabine en open laadbak (Groen)


Perceel nr.: 1

Technische dienst, Blokstraat 103 in 9170 Sint-Gillis-Waas


Leveren van een lichte vracht met dubbele cabine en open laadbak voor de Groendienst.

De overname van de huidige bestelwagen is eveneens voorzien in de opdracht.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Waarborgtermijn
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische kwaliteiten van het aangeboden voertuig met toebehoren
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Milieuvriendelijkheid
Weging: 20
Prijs
Weging: 30
Looptijd in maanden 6

lichte vracht met enkele cabine en open laadbak (Feestelijkheden)


Perceel nr.: 2

Technische dienst, Blokstraat 103 in 9170 Sint-Gillis-Waas


Leveren van een lichte vracht met enkele cabine en open laadbak voor de dienst Feestelijkheden.

De overname van de huidige bestelwagen is eveneens voorzien in de opdracht.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Waarborgtermijn
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Technische kwaliteiten van het aangeboden voertuig met toebehoren
Weging: 25
Kwaliteitscriterium
Naam: Milieuvriendelijkheid
Weging: 20
Prijs
Weging: 30
Looptijd in maanden 6

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO

- Het attest fiscale schulden (FOD Financiën).


1. nvt


1. nvt


1. Een volledige documentatie met: - merk, type voertuig; - foto's, volledige beschrijving van het voertuig


1. Een volledige documentatie met: - merk, type voertuig; - foto's, volledige beschrijving van het voertuig


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-06
Plaatselijke tijd: 12:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-05

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


LEVERINGSTERMIJN:

De aanbestedende overheid specificeert geen leveringstermijn. De leverancier stelt zelf een leveringstermijn voor in zijn offerte (in kalenderdagen).


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-02