Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360668 (2019-538724)
Referentienummer:SGR1-Antwerpen-lastenboek 7966-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:22/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
SCHOLENGROEP ANTWERPEN ONDERHOUD STOOKPLAATSINSTALLATIES Perceel 1: regio NOORD Perceel 2: regio OOST Perceel 3: regio CENTRUM Perceel 4: raamcontract herstellingswerken
Beknopte beschrijving:
De opdracht omvat het periodieke onderhoud en nazicht van de collectieve stookinstallaties in verschillende gebouwen en het uitvoeren van herstellingswerken volgens raamcontract met prijslijst
Aanbestedende overheid:
Scholengroep 1 Antwerpen, Thonetlaan 106A, 2050 Antwerpen BE, Ana Cetina
+32 488492120
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/01/2020 2020-501203 2019-538724 0_E2
03/12/2019 2019-538724 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Scholengroep 1 Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0267.374.857_25901
Thonetlaan 106A
Antwerpen
2050
Ana Cetina
Telefoon: +32 488492120
ana.cetina@go-antwerpen.be
http://go-antwerpen.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360668
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360668
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SGR1-Antwerpen-lastenboek+7966-F02
Vlaamse gemeenschap

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


SCHOLENGROEP ANTWERPEN ONDERHOUD STOOKPLAATSINSTALLATIES Perceel 1: regio NOORD Perceel 2: regio OOST Perceel 3: regio CENTRUM Perceel 4: raamcontract herstellingswerken


SGR1-Antwerpen-lastenboek 7966-F02_0

De opdracht omvat het periodieke onderhoud en nazicht van de collectieve stookinstallaties in verschillende gebouwen en het uitvoeren van herstellingswerken volgens raamcontract met prijslijst


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

regio NOORD


Perceel nr.: 1

regio Ekeren-Stabroek-Kapellen-Kalmthout-Essen-Wuustwezel-Brecht


zie lastenboek


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 24

zie lastenboek


regio OOST


Perceel nr.: 2

regio Merksem-Deurne-Wijnegem


zie lastenboek


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 24

zie lastenboek


regio CENTRUM


Perceel nr.: 3

regio Antwerpen centrum-Hoboken-Wilrijk-Linkeroever-Zwijndrecht


zie lastenboek


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 24

zie lastenboek


raamcontract herstellingswerken


Perceel nr.: 4

zie lastenboek


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 24

zie lastenboek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


3
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-22
Plaatselijke tijd: 11:15
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03