Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360762 (2019-538761)
Referentienummer:ANB-OTBO-TO-2019-77-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:08/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Opmaak van een natuurbeheerplan voor Silsombos
Beknopte beschrijving:
De opdracht heeft als doel het opmaken van een natuurbeheerplan voor de terreinen die door het Agentschap voor Natuur en Bos beheerd worden in Silsombos, alsook de opmaak van een toegankelijkheidsregeling en kostenraming.
Aanbestedende overheid:
Agentschap voor Natuur en Bos, Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
09/12/2019 2019-539443 2019-538761 1_E1
03/12/2019 2019-538761 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap voor Natuur en Bos
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16776
Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8
Brussel
1000
jo.hendriks@lne.vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360762
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360762
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-OTBO-TO-2019-77-F02
Natuur en bos

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Opmaak van een natuurbeheerplan voor Silsombos


ANB-OTBO-TO-2019-77-F02_0

De opdracht heeft als doel het opmaken van een natuurbeheerplan voor de terreinen die door het Agentschap voor Natuur en Bos beheerd worden in Silsombos, alsook de opmaak van een toegankelijkheidsregeling en kostenraming.


De opdracht heeft als doel het opmaken van een natuurbeheerplan voor de terreinen die door het Agentschap voor Natuur en Bos beheerd worden in Silsombos, alsook de opmaak van een toegankelijkheidsregeling en kostenraming.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 14

LIFE15 NAT/BE/00760


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-08
Plaatselijke tijd: 11:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-01-09
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03