Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 360792 (2019-538828)
Referentienummer:Z.org KU Leuven-Eyckeveld-F02_0
Publicatie datum:03/12/2019
Uiterste datum:27/01/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Verbouwing gebouw Eyckeveld tot therapielokalen voor dagopvang - 12 plaatsen
Beknopte beschrijving:
Totale aanneming voor de verbouwing van een huis tot therapielokalen voor dagopvang - 12 plaatsenRuwbouw, technieken, afwerkingen, vast meubilair, omgevingsaanleg.
Aanbestedende overheid:
Z.org KU Leuven, Herestraat 49, 3000 Leuven BE, Ward Crabbé
+32 11693900
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
17/01/2020 2020-501590 2019-538828 1_E1
09/01/2020 2020-500684 2019-538828 0_E2
03/12/2019 2019-538828 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Z.org KU Leuven
Nationaal identificatienummer: 0558.906.971_554092
Herestraat 49
Leuven
3000
Ward Crabbé
Telefoon: +32 11693900
architecten@groeppsk.be
Fax: +32 11693901
www.zorgkuleuven.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360792
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360792
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Z.org+KU+Leuven-Eyckeveld-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Verbouwing gebouw Eyckeveld tot therapielokalen voor dagopvang - 12 plaatsen


Z.org KU Leuven-Eyckeveld-F02_0

Totale aanneming voor de verbouwing van een huis tot therapielokalen voor dagopvang - 12 plaatsen

Ruwbouw, technieken, afwerkingen, vast meubilair, omgevingsaanleg.


Kortenberg


Totale aanneming voor de verbouwing van een huis tot therapielokalen voor dagopvang - 12 plaatsen. Ruwbouw, technieken, afwerkingen, vast meubilair, omgevingsaanleg.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 315

Looptijd is uitgedrukt in kalenderdagen tot voorlopige oplevering.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bestek


Zie bestek


Zie bestek


Zie bestek


Klasse: 5, Categorie: D


Zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-01-27
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-01-27
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
BRUSSEL
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-12-03