Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363930 (2020-501014)
Referentienummer:IOK A-PPP12C-177/0002/2019/06RE-F21_0
Publicatie datum:13/01/2020
Uiterste datum:10/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Sociale en andere specifieke diensten - overheidsopdrachten
Procedure type:Procedure met onderhandelingen
Market type:NA
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Groepsaankoop bewaking van gebouwen: meldkamer + interventies en bewaking - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Deze groepsaankoop betreft het afsluiten van een raamcontract, met één ondernemer per perceel, voor 60 maanden, voor enerzijds “de aansluiting op een meldkamer voor inbraak– en brandalarmen” en anderzijds “het uitvoeren van interventies na alarm en bewakingsopdrachten”, waarbij de deelnemers aan deze groepsaankoop (zie bijlage C) contracten kunnen afsluiten voor zowel de aansluiting op een meldkamer en/of interventies na alarm en/of bewakingsopdrachten.De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:Perceel 1 “Meldkamer van inbraak- en brandalarmen”Perceel 2 “Interventies na alarm en bewakingsopdracht”Het betreft een niet-exclusief raamcontract. Bijgevolg zijn de besturen zoals vermeld in bijlage C vrijom elders te bestellen tijdens de duur van het contract, zonder betaling van een schadevergoeding.
Aanbestedende overheid:
IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel BE, De heer Rob Eyckmans
+32 14574296
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
04/02/2020 2020-503706 2020-501014 0_E2
28/01/2020 2020-502777 2020-501014 0_E1
13/01/2020 2020-501014 0

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2020-501014
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


IOK
Nationaal identificatienummer: 011600
Antwerpseweg 1
Geel
2440
De heer Rob Eyckmans
Telefoon: +32 14574296
rob.eyckmans@iok.be
www.iok.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/210/4227
https://eten.publicprocurement.be
Intercommunale

Uitnodiging tot indienen offerte - Groepsaankoop bewaking van gebouwen: meldkamer + interventies en bewaking - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/06RE

Deze groepsaankoop betreft het afsluiten van een raamcontract, met één ondernemer per perceel, voor 60 maanden, voor enerzijds “de aansluiting op een meldkamer voor inbraak- en brandalarmen” en anderzijds “het uitvoeren van interventies na alarm en bewakingsopdrachten”, waarbij de deelnemers aan deze groepsaankoop (zie bijlage C) contracten kunnen afsluiten voor zowel de aansluiting op een meldkamer en/of interventies na alarm en/of bewakingsopdrachten.

De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 “Meldkamer van inbraak- en brandalarmen”

Perceel 2 “Interventies na alarm en bewakingsopdracht”

Het betreft een niet-exclusief raamcontract. Bijgevolg zijn de besturen zoals vermeld in bijlage C vrij

om elders te bestellen tijdens de duur van het contract, zonder betaling van een schadevergoeding.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Meldkamer van inbraak- en brandalarmen


Perceel nr.: 1

Diverse locaties in de Antwerpse Kempen: - Zie bijlage C met de details per bestuur., 2440 Geel


zie II.2.1


Looptijd in maanden 60

Interventies na alarm en bewakingsopdracht


Perceel nr.: 2

Diverse locaties in de Antwerpse Kempen: - Zie bijlage C met de details per bestuur., 2440 Geel


zie II.2.1


Looptijd in maanden 60

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) :

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) :

1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) :

1. Enkel voor perceel 1: Een lijst van referenties inzake het uitoefenen van de functie als meldkamer (inbraak -en brandalarmen) die gedurende de laatste drie jaar werden ...(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING: PROCEDURE


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-10
Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-13