Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363944 (2020-501051)
Referentienummer:concordimmo--2019_069-F02_0
Publicatie datum:13/01/2020
Uiterste datum:18/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Renovatie van de hoofdzetel CM Sint-Michielsbond (ligging Brussel, Haren)
Beknopte beschrijving:
Renovatie van de hoofdzetel CM Sint-Michielsbond (ligging Brussel, Haren). De opdracht bestaat uit 3 percelen, de inschrijver kan voor één, twee of alle percelen offerte indienen.perceel 1 - binnenafwerkingperceel 2 - maatmeubilairperceel 3 - modulair opbergsysteem
Aanbestedende overheid:
Concordimmo vzw, Nolet de Brauwerestraat 19, 1800 Vilvoorde BE
+32 22462641
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
06/02/2020 2020-504038 2020-501051 0_E3
28/01/2020 2020-502784 2020-501051 0_E2
13/01/2020 2020-501051 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Concordimmo vzw
Nationaal identificatienummer: 0407.141.167_506993
Nolet de Brauwerestraat 19
Vilvoorde
1800
Telefoon: +32 22462641
aankoop@cm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363944
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363944
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363944
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=concordimmo--2019_069-F02
ziekenfonds
ziekenfonds

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Renovatie van de hoofdzetel CM Sint-Michielsbond (ligging Brussel, Haren)


concordimmo--2019_069-F02_0

Renovatie van de hoofdzetel CM Sint-Michielsbond (ligging Brussel, Haren). De opdracht bestaat uit 3 percelen, de inschrijver kan voor één, twee of alle percelen offerte indienen.

perceel 1 - binnenafwerking

perceel 2 - maatmeubilair

perceel 3 - modulair opbergsysteem


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Perceel 1 - Binnenafwerking


Perceel nr.: 1

Brussel, Haren


Renovatie van de hoofdzetel: perceel 1 Binnenafwerking omvattende werkzaamheden:

- vervanging vloeren

- vervanging plafonds

- vervanging scheidingswanden, binnendeuren en aanverwanten

- schilderwerken en (wand)afwerking


Gunningscriteria
Aanvang 2020-04-20
Einde 2020-12-04

Opdrachtdocumenten zijn vrij consulteerbaar: bestek, bijlagen A,F,H

Overige bijlagen zitten in een vergrendelde zip-file. Hiervoor moet u contact opnemen.


Perceel 2 - Maatmeubilair


Perceel nr.: 2

Brussel, Haren


Renovatie van de hoofdzetel: perceel 2 Maatmeubilair

omvattende werkzaamheden:

inrichting cafetaria, koffiecorners en kantoorruimte met maatmeubilair


Gunningscriteria
Aanvang 2020-04-20
Einde 2020-11-06

Opdrachtdocumenten zijn vrij consulteerbaar: bestek, bijlagen A,F,H

Overige bijlagen zitten in een vergrendelde zip-file. Hiervoor moet u contact opnemen.


Perceel 3 - Modulair opbergsysteem


Perceel nr.: 3

Brussel, Haren


Renovatie van de hoofdzetel: perceel 2 Modulair opbergsysteem

omvattende werkzaamheden: inrichting van kantoorruimte met een flexibel opbergsysteem op maat


Gunningscriteria
Aanvang 2020-04-20
Einde 2020-11-06

Opdrachtdocumenten zijn vrij consulteerbaar: bestek, bijlagen A,F,H

Overige bijlagen zitten in een vergrendelde zip-file. Hiervoor moet u contact opnemen.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-18
Plaatselijke tijd: 13:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-02-18
Plaatselijke tijd: 13:00

Elektronische opening van de offertes.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Gerechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad
Brussel
1000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Gerechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad
Brussel
1000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gerechtelijk arrondissement Brussel-Hoofdstad
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-13