Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363922 (2020-501094)
Referentienummer:PMT-SHAPE-19VPA02-F02_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:02/03/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
SHAPE – Verwijdering en vervanging van asbestdaken zone 200
Beknopte beschrijving:
Afbraak en vervanging en vervanging van asbestdaken zone 200 te MONS-MAISIERES -SHAPE
Aanbestedende overheid:
PMT-SHAPE, Rue Grande, 238, 7020 MAISIERES BE, cedric.dubois@mil.be
+32 44-26873
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
13/02/2020 2020-504823 2020-501094 0_E4
23/01/2020 2020-502292 2020-501094 0_E3
22/01/2020 2020-502135 2020-501094 0_E2
22/01/2020 2020-502135 2020-501094 0_E2
14/01/2020 2020-501094 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


PMT-SHAPE
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_576788
Rue Grande, 238
MAISIERES
7020
cedric.dubois@mil.be
Telefoon: +32 44-26873
cedric.dubois@mil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353650
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363922
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363922
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=PMT-SHAPE-19VPA02-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


SHAPE - Verwijdering en vervanging van asbestdaken zone 200


PMT-SHAPE-19VPA02-F02_0

Afbraak en vervanging en vervanging van asbestdaken zone 200 te MONS-MAISIERES -SHAPE


Geraamde totale waarde: 498850.00

MONS-MAISIERES-SHAPE


Zie Bestek


Gunningscriteria
Prijs
Waarde zonder btw 498850.00
Looptijd in dagen 140

Zie Bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie Bestek


Zie Bestek


Zie Bestek


Zie Bestek


Categorie: D of onder-categorie D1 of D22, Klasse 3


Zie Bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-03-02
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-07-01
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-03-02
Plaatselijke tijd: 11:00

Rue Grande 238 à 7020 MAISIERES


Zie Bestek


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Zie Bestek


Beroepsinstantie
DGMR
Brussels
1140
Beroepsprocedure

Zie Bestek


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14