Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 363984 (2020-501167)
Referentienummer:IBGE-Bruxelles Environnement-PPP0UM-2468/0006/2019H017-F02_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:28/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Aankoopcentrale voor bodemsaneringswerken bestemd voor Brusselse openbare instellingen
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel BE, De heer Jérôme Schoonejans
+32 27757775
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
05/03/2020 2020-507486 2020-501167 0_E4
04/03/2020 2020-507276 2020-501167 0_E3
04/03/2020 2020-507276 2020-501167 0_E3
19/02/2020 2020-505531 2020-501167 0_E2
15/01/2020 2020-501311 2020-501167 0_E1
14/01/2020 2020-501167 0
14/01/2020 2020-501167 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Leefmilieu Brussel
Havenlaan 86C/3000
Brussel
1000
De heer Jérôme Schoonejans
Telefoon: +32 27757775
jschoonejans@environnement.brussels
www.leefmilieu.brussels
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2468/UM/2019
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoopcentrale voor bodemsaneringswerken bestemd voor Brusselse openbare instellingen


2019H0174

zie II.2.4


Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel


Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op zijn grondgebied talrijke door vervuiling getroffen gebieden waarvan de sanering en het hergebruik worden belemmerd of gehinderd door de hoge kosten voor sanering of risicobeheer. In het kader van haar actie op het gebied van het beheer en de sanering van vervuilde bodems en haar beleid inzake duurzame ontwikkeling heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, in het bijzonder de Minister van Leefmilieu, als doelstellingen:

- de kwaliteit van het leefmilieu verbeteren, de gezondheid van de burgers beschermen en hun leef- en werkomgeving verbeteren;

- het herstel en op de markt brengen bevorderen van de grondreserves om bij te dragen tot de transversale overheidsactie inzake de ondersteuning van economische activiteiten die werkgelegenheid creëren, het huisvestingsbeleid en de stadsheropleving.

De Brusselse ordonnantie betreffende verontreinigde bodems van 5 maart 2009 regelt en bepaalt de verplichtingen tot sanering en risicobeheer door de eigenaars/exploitanten van verontreinigde terreinen. De ordonnantie legt verplichtingen op die onder bepaalde voorwaarden uiterst kostelijk en omslachtig kunnen zijn om uit te voeren. Het industriële verleden van het gewest heeft geleid tot vervuiling of vermoedelijke vervuiling van ongeveer 15.000 terreinen die vandaag voor het merendeel bebouwd zijn met woningen, bedrijven, kantoren enz. Wanneer de ordonnantie van 5 maart 2009 van toepassing is op deze terreinen, moeten de eigenaars of exploitanten eerst contact opnemen met een bodemverontreinigingsexpert die een bodemonderzoek zal uitvoeren om de mogelijke aanwezigheid van vervuiling te beperken en de aard ervan te bepalen. Indien uit het onderzoek blijkt dat dit noodzakelijk is, zullen de eigenaars saneringswerken moeten uitvoeren met een gespecialiseerd bedrijf en een deskundige inzake bodemverontreiniging om het vervuilingsrisico te beheersen of het perceel te saneren. Deze aanpak is uiteraard ook van toepassing op overheden, die, desgevallend, verplicht zijn overheidsopdrachten uit te schrijven om te bepalen met welke gespecialiseerde saneringsonderneming ze zullen samenwerken. Het onderwerp is echter complex en gespecialiseerd en deze openbare instellingen beschikken niet altijd over de nodige interne middelen om dit soort overheidsopdrachten op te stellen en uit te voeren. Om de openbare instellingen te helpen heeft Leefmilieu Brussel sinds eind 2017 een opdrachtencentrale voor het uitvoeren van bodemverontreinigingsstudies opgericht. Momenteel bestaat er geen gelijkaardige opdrachtencentrale voor de uitvoering van bodemsaneringswerken.

Deze situatie leidt dus tot vertragingen en problemen bij het beheer van de verplichtingen van de openbare instellingen. Daarom lanceert Leefmilieu Brussel een aankoopcentrale voor alle geïnteresseerde Brusselse openbare instellingen. Deze centrale heeft als doel één enkele raamovereenkomst mogelijk te maken voor deze kopers die werken moeten uitvoeren om verontreinigde bodems te saneren.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 24

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.

2. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.


1. Het is noodzakelijk dat de inschrijver zich als saneerder van bodemsaneringsaannemer laat registreren bij Leefmilieu Brussel. https://leefmilieu.brussels/themas/bodem/wetgeving-betreffende-de-verontreinigde-bodems/welke-wetgeving-bestaat-er-verband-met-3

Vereiste erkenning: G (Grondwerken), klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
2
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-28
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-05-28
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-02-28
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
http://www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14