Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 364035 (2020-501216)
Referentienummer:Laarne-320-18_D180012-F05_0
Publicatie datum:14/01/2020
Uiterste datum:13/02/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Polyvalente sportaccomodatie Kruisen-Kouter - LOT HVAC
Beknopte beschrijving:
Bouwen van een polyvalente sportaccomodatie Kruisen-Kouter - LOT HVAC
Aanbestedende overheid:
Laarne, Dorpsstraat 2, 9270 Laarne BE, Studiebureau Technieken Bogaerts - Michael Bogaerts
+32 485523673
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
04/02/2020 2020-503714 2020-501216 0_E2
14/01/2020 2020-501216 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Laarne
Nationaal identificatienummer: 0207.445.881_22815
Dorpsstraat 2
Laarne
9270
Studiebureau Technieken Bogaerts - Michael Bogaerts
Telefoon: +32 485523673
info@studiebureaubogaerts.be
https://enot.publicprocurement.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364035
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364035
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Laarne-320-18_D180012-F05
Algemene overheidsdiensten

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Polyvalente sportaccomodatie Kruisen-Kouter - LOT HVAC


Laarne-320-18_D180012-F05_0

Bouwen van een polyvalente sportaccomodatie Kruisen-Kouter - LOT HVAC


Kruisen - Kouter te 9270 Laarne - Kalken


Bouwen van een polyvalente sportaccomodatie Kruisen-Kouter - LOT HVAC


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 200

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D17, D18


5% van de oorspronkelijke aannemingssom


AFDELING: PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-13
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Gemeente Laarne
Dorpstraat 2
Laarne
9270
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Gemeente Laarne
Dorpstraat 2
Laarne
9270
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gemeente Laarne
Dorpstraat 2
Laarne
9270
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-14