Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370772 (2020-509967)
Referentienummer:Kontich-onderhoud gemeentewegen-F02_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:15/05/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
“AANSTELLEN ONTWERPER EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR ONDERHOUD GEMEENTEWEGEN 2020 - 2021 - 2022 - 2023”
Beknopte beschrijving:
Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator onderhoud gemeentewegen 2020 - 2021 - 2022 - 2023.
Aanbestedende overheid:
Kontich, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich BE
+32 490644274
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
02/04/2020 2020-511027 2020-509967 0_E2
25/03/2020 2020-509967 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Kontich
Nationaal identificatienummer: 0207.536.250_21372
Gemeenteplein 1
Kontich
2550
Telefoon: +32 490644274
willy.peeters@kontich.be
http://kontich.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370772
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370772
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Kontich-onderhoud+gemeentewegen-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


“AANSTELLEN ONTWERPER EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR ONDERHOUD GEMEENTEWEGEN 2020 - 2021 - 2022 - 2023”


Kontich-onderhoud gemeentewegen-F02_0

Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator onderhoud gemeentewegen 2020 - 2021 - 2022 - 2023.


Aanstellen ontwerper en veiligheidscoördinator onderhoud gemeentewegen 2020 - 2021 - 2022 - 2023


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-05-15
Plaatselijke tijd: 10:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-05-15
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25