Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370798 (2020-510042)
Referentienummer:VMM-L2020R0011G-F02_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:28/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Slibruiming 2 zandvangen stroomgebied Bellebeek
Beknopte beschrijving:
Slibruiming van 2 zandvangen in het stroomgebied van de Bellebeek.Deze aanneming omvat voornamelijk:- Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haaroeverbescherming en waardevolle, te behouden vegetatie.- De organisatiemaatregelen inzake verkeer gedurende de werken.- Het grondig ruimen van de 2 zandvangen en vijver op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegevenlocatie en tot op de in dit hoofdstuk aangegeven bodempeilen.- Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken.- De directe afvoer van het slib;- De afvoer van de ruimingsproducten naar een plaats van hergebruik buiten de werf en/of de afvoer naar eenverwerkingsinstallatie en/of de afvoer naar een stortplaats.- Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post“voorbehouden som”.
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Milieumaatschappij, Dr De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst BE, Koen Van Driessen
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
30/03/2020 2020-510601 2020-510042 0_E2
25/03/2020 2020-510042 0
25/03/2020 2020-510042 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Milieumaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0887.290.276_16780
Dr De Moorstraat 24-26
Aalst
9300
Koen Van Driessen
k.vandriessen@vmm.be
http://www.vmm.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370798
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370798
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMM-L2020R0011G-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Slibruiming 2 zandvangen stroomgebied Bellebeek


VMM-L2020R0011G-F02_0

Slibruiming van 2 zandvangen in het stroomgebied van de Bellebeek.

Deze aanneming omvat voornamelijk:

- Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haar

oeverbescherming en waardevolle, te behouden vegetatie.

- De organisatiemaatregelen inzake verkeer gedurende de werken.

- Het grondig ruimen van de 2 zandvangen en vijver op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegeven

locatie en tot op de in dit hoofdstuk aangegeven bodempeilen.

- Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken.

- De directe afvoer van het slib;

- De afvoer van de ruimingsproducten naar een plaats van hergebruik buiten de werf en/of de afvoer naar een

verwerkingsinstallatie en/of de afvoer naar een stortplaats.

- Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post

“voorbehouden som”.


Uitvoering dient te gebeuren in het stroomgebied van de Bellebeek.


Slibruiming van 2 zandvangen in het stroomgebied van de Bellebeek.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 60

Zie bestek.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bestek.


Zie bestek.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-28
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-10-25
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-04-28
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Zie bestek.


Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25