Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370857 (2020-510054)
Referentienummer:AWV O-Vl-X40/N49/116-1M3D8H/20/10-F02_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:04/05/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
N49 (Kaprijke-Assenede) : Herstelling van asfaltverharding in beide richtingen.
Beknopte beschrijving:
De aanneming heeft tot doel het asfalt te herstellen over de volledige breedte van de N49, exclusief de pechstroken. Dit gebeurt in beide richtingen: tussen de bovengelegen brug Stroomstraat te Assenede en de aansluiting met het doorgaand gewapend beton ter hoogte van het kruispunt met de Vaartstraat te Kaprijke.Het kruispunt t.h.v. de N49 en de N456, samen met de bypassen, worden ook opgenomen in de werken. Tevens wordt de N456, vanwege spoorvorming in de weg, hersteld ten noorden van het kruispunt tot vóór de aansluiting met de N436 en ten zuiden van het kruispunt tot achter de bypass.
Aanbestedende overheid:
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent BE
+32 92762595
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
07/05/2020 2020-515219 2020-510054 2_E1
28/04/2020 2020-514106 2020-510054 1_E1
24/04/2020 2020-513639 2020-510054 0_E4
24/04/2020 2020-513639 2020-510054 0_E4
20/04/2020 2020-512852 2020-510054 0_E3
27/03/2020 2020-510302 2020-510054 0_E2
25/03/2020 2020-510054 0
25/03/2020 2020-510054 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17466
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81
Gent
9000
Telefoon: +32 92762595
tonia.kiadimatsuela@mow.vlaanderen.be
https://wegenenverkeer.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370857
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370857
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+O-Vl-X40%2FN49%2F116-1M3D8H%2F20%2F10-F02
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Wegenwerken

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


N49 (Kaprijke-Assenede) : Herstelling van asfaltverharding in beide richtingen.


AWV O-Vl-X40/N49/116-1M3D8H/20/10-F02_0

De aanneming heeft tot doel het asfalt te herstellen over de volledige breedte van de N49, exclusief de pechstroken. Dit gebeurt in beide richtingen: tussen de bovengelegen brug Stroomstraat te Assenede en de aansluiting met het doorgaand gewapend beton ter hoogte van het kruispunt met de Vaartstraat te Kaprijke.

Het kruispunt t.h.v. de N49 en de N456, samen met de bypassen, worden ook opgenomen in de werken. Tevens wordt de N456, vanwege spoorvorming in de weg, hersteld ten noorden van het kruispunt tot vóór de aansluiting met de N436 en ten zuiden van het kruispunt tot achter de bypass.


De volledige breedte van de N49, exclusief de pechstroken.


De opdracht omvat hoofdzakelijk:

- het insnijden van bitumineuze verharding

- het affrezen van asfaltverharding

- het aanbrengen van één of meerdere onderlagen AVS-B of APO-B

- het aanbrengen van een toplaag SMA-C2

- het leveren en plaatsen van een prefab betonnen geleideconstructie T3W2 en H2W6

- het maken van doorsteken (grondwerk, fundering, verharding)

- het aanbrengen en verwijderen van voorlopige markeringen

- het aanbrengen van verf-, thermoplastische en voorgevormde markeringen

- werfsignalisatie

- omleidingssignalisatie

- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 21

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


Klasse 6

Categorie: C5


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-05-04
Plaatselijke tijd: 10:30
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 120
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-05-04
Plaatselijke tijd: 10:30

Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Lokaal : VAC - 17e verdiep - “De Sterre”


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Uitvoeringstermijn : 21 kalenderdagen.

Elektronisch inschrijven is verplicht.

Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/


Beroepsinstantie
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81
Gent
9000
Telefoon: +32 92762595
tonia.kiadimatsuela@mow.vlaanderen.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25