Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370863 (2020-510059)
Referentienummer:Lummen-2020/03/08-F02_0
Publicatie datum:25/03/2020
Uiterste datum:28/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Sanering parking voetbalterrein Meldert
Beknopte beschrijving:
Het voorliggend lastenboek werd opgesteld ten behoeve van de sanering van met asbest verontreinigde grond gelegen te 3560 Meldert (Lummen), Geenmeerstraat z/n
Aanbestedende overheid:
Lummen, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen BE, Shirin Omar
+32 13390424
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
24/04/2020 2020-513581 2020-510059 1_E1
23/04/2020 2020-513469 2020-510059 0_E2
23/04/2020 2020-513469 2020-510059 0_E2
25/03/2020 2020-510059 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Lummen
Nationaal identificatienummer: 0207.468.350_21375
Gemeenteplein 13
Lummen
3560
Shirin Omar
Telefoon: +32 13390424
overheidsopdrachten@lummen.be
www.lummen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370863
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370863
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Lummen-2020%2F03%2F08-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Sanering parking voetbalterrein Meldert


Lummen-2020/03/08-F02_0

Het voorliggend lastenboek werd opgesteld ten behoeve van de sanering van met asbest verontreinigde grond gelegen te 3560 Meldert (Lummen), Geenmeerstraat z/n


Lummen


Het voorliggend lastenboek werd opgesteld ten behoeve van de sanering van met asbest verontreinigde grond gelegen te 3560 Meldert (Lummen), Geenmeerstraat z/n


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak
Weging: 40
Kwaliteitscriterium Naam: Uitvoeringstermijn
Weging: 10
Prijs Weging: 50
Einde 2020-09-30

De inschrijvers zijn verplicht om voor elke vereiste optie een offerte in te dienen. Er wordt één vereiste optie gevraagd, namelijk:

- Post 12 [Vereiste optie] - leveren en aanvoeren van zuivere grond

- Post 13 [Vereiste optie] - indien de gemeente grond ter beschikking heeft

Transport gereinigde/zuivere grond van werf te Meldert

- Post 14 [Vereiste optie] - Vellen van 8 bomen met een stamomtrek,

gemeten op 1m van het maaiveld, van gemiddeld 150 cm

Bij een vereiste optie moeten inschrijvers een prijs opgeven voor iedere optie. Zo niet, kan uw offerte als onregelmatig beschouwd worden. De rangschikking van de offertes zal opgemaakt worden op basis van de prijs inclusief de prijs van de opties. De aanbestedende overheid is echter nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht.

Vrije opties worden niet toegelaten.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-28
Plaatselijke tijd: 13:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-04-28
Plaatselijke tijd: 13:00

Financiële dienst, Gemeente Lummen, Gemeenteplein 13, 3560 Lummen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-25