Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 374902 (2020-515457)
Referentienummer:JUST-DGOJ-DINFRA-DGROJ/ROJ402/2020/PEINTURE/01 -F50_0
Publicatie datum:08/05/2020
Uiterste datum:22/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Namen
Onderwerp:
Openbare procedure voor opfrissingswerken (schilderwerken) in de gerechtsgebouwen te Namen (perceel 1) en te Bergen (perceel 2) voor rekening van de Federale Overheidsdienst Justitie
Beknopte beschrijving:
Openbare procedure voor opfrissingswerken (schilderwerken) in de gerechtsgebouwen te Namen (perceel 1) en te Bergen (perceel 2) voor rekening van de Federale Overheidsdienst Justitie
Aanbestedende overheid:
Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur, Waterloolaan 80, 1000 Brussel BE
+32 25522667
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
25/05/2020 2000-000000 2020-515457 1_E1
08/05/2020 2020-515457 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0308.357.753_16865
Waterloolaan 80
Brussel
1000
Telefoon: +32 25522667
infra.roj@just.fgov.be
https://justice.belgium.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374902
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374902
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=JUST-DGOJ-DINFRA-DGROJ%2FROJ402%2F2020%2FPEINTURE%2F01+-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=29486

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


DGROJ/ROJ402/2020/SCHILDERWERKEN/01


Namen

Bergen


Openbare procedure voor opfrissingswerken (schilderwerken) in de gerechtsgebouwen te Namen (perceel 1) en te Bergen (perceel 2) voor rekening van de Federale Overheidsdienst Justitie


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel

NAMEN


Perceel nr.: 1

NAMEN


BERGEN


Perceel nr.: 2

BERGEN


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


JUST-DGOJ-DINFRA-DGROJ/ROJ402/2020/PEINTURE/01 -F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-22
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


verplicht plaatsbezoek


Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-08