Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376053 (2020-517011)
Referentienummer:vzw VKO Opwijk-VKO04-F02_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:24/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Relighting
Beknopte beschrijving:
Vervangen van bestaande verlichting door LED
Aanbestedende overheid:
vzw Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk, Karenveldstraat 23, 1745 Opwijk BE, Erik Olbrechts
+32 468234037
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


vzw Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk
Nationaal identificatienummer: 0410.205.971_578554
Karenveldstraat 23
Opwijk
1745
Erik Olbrechts
Telefoon: +32 468234037
erik.olbrechts@telenet.be
http://vko.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376053
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376053
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=vzw+VKO+Opwijk-VKO04-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Relighting


vzw VKO Opwijk-VKO04-F02_0

Vervangen van bestaande verlichting door LED


Karenveldstraat 23, Opwijk


Relighting - perceel 2 elektriciteit


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 40

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: 1, Categorie: P1 of P2


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-24
Plaatselijke tijd: 00:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-06-24
Plaatselijke tijd: 00:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad Van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19