Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 376112 (2020-517053)
Referentienummer:Fedasil-2019 1401-F50_0
Publicatie datum:19/05/2020
Uiterste datum:08/06/2020
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Opleidingen groepsdynamiek en teamwork.
Beknopte beschrijving:
Deze opleidingen moeten de medewerkers in staat stellen hun vermogen te ontwikkelen om als team te werken, in verband te werken en samen te werken.
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, Kartuizersstraat 21, 1000 Brussel BE
+32 474597304
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
23/05/2020 2000-000000 2020-517053 0_E2
19/05/2020 2020-517053 0
19/05/2020 2020-517053 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_120
Kartuizersstraat 21
Brussel
1000
Telefoon: +32 474597304
trystan.heyse@fedasil.be
www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376112
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376112
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fedasil-2019+1401-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Opleidingen groepsdynamiek en teamwork.


Alle opvangcentra in België.


Deze opleidingen moeten de medewerkers in staat stellen hun vermogen te ontwikkelen om als team te werken, in verband te werken en samen te werken.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Opleidigen in het nederlands


Perceel nr.: 1

Centra voor opleidingen in het Nederlands


Opleidigen in het frans


Perceel nr.: 2

Centra voor opleiding in het frans


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


Fedasil-2019 1401-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-06-08
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-05-19