Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380088 (2020-522317)
Referentienummer:AQFINFRA-O0030001_V0030009-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:28/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
O0030001_V0030009 - Leveren, plaatsen & indienststelling van een PV installatie op de RWZI Geraardsbergen (O0030001) en vervangen van de HS installatie (V0030009)
Beknopte beschrijving:
Opdracht 1 O0030001 : Leveren, plaatsen en indienststellen van een zonnepaneelinstallatie (PV installatie) op de terreinen en gebouwen in beheer van Aquafin; inclusief omnium onderhoud met opbrengstgarantie.Opdracht 2 V0030009 : Leveren, monteren, indienststellen van de nieuwe HS apparatuur op de terreinen en gebouwen in beheer van Aquafin.
Aanbestedende overheid:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar BE, Danny Tavernier
+32 34504511
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
09/07/2020 2020-523936 2020-522317 1_E1
29/06/2020 2020-522317 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Dijkstraat 8
Aartselaar
2630
Danny Tavernier
Telefoon: +32 34504511
aanbestedingen@aquafin.be
www.aquafin.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380088
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380088
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-O0030001_V0030009-F02
Vennootschap van privaatrecht
Waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


O0030001_V0030009 - Leveren, plaatsen & indienststelling van een PV installatie op de RWZI Geraardsbergen (O0030001) en vervangen van de HS installatie (V0030009)


AQFINFRA-O0030001_V0030009-F02_0

Opdracht 1 O0030001 : Leveren, plaatsen en indienststellen van een zonnepaneelinstallatie (PV installatie) op de terreinen en gebouwen in beheer van Aquafin; inclusief omnium onderhoud met opbrengstgarantie.

Opdracht 2 V0030009 : Leveren, monteren, indienststellen van de nieuwe HS apparatuur op de terreinen en gebouwen in beheer van Aquafin.


Geraardsbergen


Leveren, plaatsen en indienststellen van een PV installatie op de RWZI Geraardsbergen (O0030001) en Vervangen van de hoogspanningsinstallatie op de RWZI Geraardsbergen (V0030009)


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 240

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


Erkenning van de aannemer P1 of P2, klasse 4


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-28
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-08-28
Plaatselijke tijd: 10:00

Aquafin nv, Dijkstraat 8 2630 Aartselaar


De zitting is openbaar.


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Uitvoeringstermijn

De uitvoeringstermijn van de totale opdracht bedraagt 240 kalenderdagen, opgesplitst in deelfasen:

- 45 kalenderdagen voor indienen TF's, planning, uitvoeringsplannen en e-schema's

- 120 dagen voor de fabricageperiode van de onderdelen

- 45 kalenderdagen voor de uitvoering van de werken op locatie.

- 30 kalenderdagen voor de proefperiode.

Plaatsbezoek:

Gezien de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer verplicht vóór zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek wordt georganiseerd op de installatie en is ingepland op :

09/07/20 en 18/08/20 telkens om 9u en om 13u.

De aannemer belt minstens 3 werkdagen op voorhand om dag en uur af te spreken naar Tasha Van Linden 03/450.43.14.

Voor het plaatsbezoek is veiligheidsuitrusting ( PBM (helmdracht/veiligheidsschoenen) verplicht te dragen door de aannemer. De aannemer voorziet hierin zelf.


Beroepsinstantie
Burgerlijke rechtbank
Bolivarplaats 20 bus 1
Antwerpen
2000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29