Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380089 (2020-522338)
Referentienummer:MRMP-S/S-21SS320-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:07/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Marché pluriannuel à bordereau de prix ayant pour objet la représentation de pièces de théâtre sur le sujet de la diversité
Beknopte beschrijving:
Marché pluriannuel à bordereau de prix ayant pour objet la représentation de pièces de théâtre sur le sujet de la diversité
Aanbestedende overheid:
MRMP-S/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Services, Rue d'Evere, 1, 1140 Evere BE
+32 24417192
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
30/06/2020 2020-522425 2020-522338 0_E2
29/06/2020 2020-522338 0
29/06/2020 2020-522338 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-S/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Services
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_20
Rue d'Evere, 1
Evere
1140
Telefoon: +32 24417192
hao.choi@mil.be
https://www.mil.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380089
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380089
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-S%2FS-21SS320-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Marché pluriannuel à bordereau de prix ayant pour objet la représentation de pièces de théâtre sur le sujet de la diversité


MRMP-S/S-21SS320-F02_0

Marché pluriannuel à bordereau de prix ayant pour objet la représentation de pièces de théâtre sur le sujet de la diversité


Marché pluriannuel à bordereau de prix ayant pour objet la représentation de pièces de théâtre sur le sujet de la diversité


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2021-01-01
Einde 2024-12-31

Maximum 1 an


Voir Cahier Special des Charges


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Classe: N/A, Catégorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-07
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-11-05
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-08-07
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Voir Cahier Special des charges


Beroepsinstantie
Conseil d'état
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29