Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380091 (2020-522320)
Referentienummer:Antwerpen-GAC_2020_01250-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:12/08/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Heraanleg speelterrein Ruimtevaartlaan, Deurne
Beknopte beschrijving:
Heraanleg speelterrein Ruimtevaartlaan, Deurne
Aanbestedende overheid:
Antwerpen , Grote Markt 1, 2000 Antwerpen BE, Osman Kolčaković
+32 33384209
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
30/06/2020 2020-522431 2020-522320 0_E2
29/06/2020 2020-522320 0
29/06/2020 2020-522320 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0207.500.123_22847
Grote Markt 1
Antwerpen
2000
Osman Kolčaković
Telefoon: +32 33384209
osman.kolcakovic@antwerpen.be
https://www.antwerpen.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380091
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380091
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Antwerpen-GAC_2020_01250-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Heraanleg speelterrein Ruimtevaartlaan, Deurne


Antwerpen-GAC_2020_01250-F02_0

Heraanleg speelterrein Ruimtevaartlaan, Deurne


Heraanleg speelterrein Ruimtevaartlaan, Deurne.


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 35

De onder titel II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem vermelde termijn van 35 dagen, dient gelezen te worden als zijnde 35 werkdagen, zie ook titel IV.6 Uitvoeringstermijn van de administratieve bepalingen.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-08-12
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29