Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 380162 (2020-522374)
Referentienummer:OVAM-DOS 7862 - BN200209-F02_0
Publicatie datum:29/06/2020
Uiterste datum:30/07/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Aalst - Modernite - bodemsanering: begeleiding
Beknopte beschrijving:
Het verzorgen van de projectleiding van de ambtshalve bodemsaneringswerken op het vroegere Modernite-terrein te Hofstade-Aalst en de begeleiding van deze bodemsaneringswerken door een erkend bodemsaneringsdeskundige en alle bijhorende taken.
Aanbestedende overheid:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
09/07/2020 2020-524122 2020-522374 0_E2
29/06/2020 2020-522374 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0842.399.963_16779
Stationsstraat 110
Mechelen
2800
ingrid.de.ceunynck@ovam.be
http://www.ovam.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380162
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380162
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OVAM-DOS+7862+-+BN200209-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aalst - Modernite - bodemsanering: begeleiding


OVAM-DOS 7862 - BN200209-F02_0

Het verzorgen van de projectleiding van de ambtshalve bodemsaneringswerken op het vroegere Modernite-terrein te Hofstade-Aalst en de begeleiding van deze bodemsaneringswerken door een erkend bodemsaneringsdeskundige en alle bijhorende taken.


Het verzorgen van de projectleiding van de ambtshalve bodemsaneringswerken op het vroegere Modernite-terrein te Hofstade-Aalst en de begeleiding van deze bodemsaneringswerken door een erkend bodemsaneringsdeskundige en alle bijhorende taken.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 24

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-07-30
Plaatselijke tijd: 10:15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2020-07-30
Plaatselijke tijd: 10:15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-06-29