N. 418696 (2021-529826) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418696 (2021-529826)
Referentienummer:Imelda VZW-PPP0SD-234/1022/2021-1234-F50_0
Publicatie datum:29/07/2021
Uiterste datum:15/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Oftalmo custompacks: Aankoop en levering op afroep
Beknopte beschrijving:
Imelda vzw wenst een raamovereenkomst te sluiten voor de aankoop en levering op afroep van Oftalmo custompacks.Leveringsplaats (Perceel 2, Perceel 3, Perceel 5):Hospital LogisticsGaston Geenslaan 33Industriezone A1183200 AarschotOpeningsuren magazijn: 7u30 - 15u00Leveringsplaats (Perceel 1, Perceel 4):Imelda vzwImeldalaan 92820 BonheidenOpeningsuren magazijn: 8u00 - 11u00
Aanbestedende overheid:
Imelda VZW, Imeldalaan 9, 2820 Bonheiden BE, Mevrouw Karen Soomers
+32 15506134
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/08/2021 2000-000000 2021-529826 0_E2
29/07/2021 2021-529826 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Imelda VZW
Imeldalaan 9
Bonheiden
2820
Mevrouw Karen Soomers
Telefoon: +32 15506134
karen.soomers@imelda.be
www.imelda.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/234/SD/2021
https://eten.publicprocurement.be
Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Oftalmo custompacks: Aankoop en levering op afroep


Imelda VZW, Imeldalaan 9 te 2820 Bonheiden


Imelda vzw wenst een raamovereenkomst te sluiten voor de aankoop en levering op afroep van Oftalmo custompacks.

Leveringsplaats (Perceel 2, Perceel 3, Perceel 5):

Hospital Logistics

Gaston Geenslaan 33

Industriezone A118

3200 Aarschot

Openingsuren magazijn: 7u30 - 15u00

Leveringsplaats (Perceel 1, Perceel 4):

Imelda vzw

Imeldalaan 9

2820 Bonheiden

Openingsuren magazijn: 8u00 - 11u00


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Oogspoelvloeistof


Perceel nr.: 1

Imelda VZW, Imeldalaan 9 te 2820 Bonheiden


Centurion toestel gebonden disposables


Perceel nr.: 2

Custompack Phako


Perceel nr.: 3

Custompack ICL


Perceel nr.: 4

Phako disposables


Perceel nr.: 5

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


1. De inschrijver zal een Nederlandstalige contactpersoon aanduiden dewelke kan worden gecontacteerd in het kader van deze opdracht.

2. Referenties


1. De contactinformatie bestaat minimaal uit: - Naam en voornaam; - Functie; - Telefoonnummer + e-mailadres. Beschikbaarheid van generiek telefoonnummer en mailadres is aanbevolen. Minstens dient er bevestigd te worden dat opvolging verzekerd wordt bij afwezigheid.

2. De kandidaat inschrijver geeft de meest relevante referenties (min. 3) op van vergelijkbare leveringen qua omvang, aantal, productcategorie en klantenprofiel. Per referentie wordt volgende informatie opgegeven: * Naam klant * Contactpersoon klant met contactgegevens * Beschrijving van de opdracht: aantallen en beschrijving van de geleverde producten en eventueel bijkomende diensten * Attest van goede uitvoering


AFDELING: PROCEDURE


2021-1234
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-15
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-29