N. 418804 (2021-529877) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418804 (2021-529877)
Referentienummer:MRMP-S/AT-21ST425-F02_0
Publicatie datum:01/08/2021
Uiterste datum:28/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Meerjarige open overeenkomst (48 maanden) tegen prijslijst voor de levering van hemden met bijhorende accessoires en poloshirts ten behoeve van Defensie.
Beknopte beschrijving:
Meerjarige open overeenkomst (48 maanden) tegen prijslijst voor de levering van hemden met bijhorende accessoires en poloshirts ten behoeve van Defensie.
Aanbestedende overheid:
MRMP-S/AT - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Personnel Support Systems, Eversestraat, 1 - BOX 29, 1140 Evere BE, Dhr. Jordi Cochez
+32 24415433
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/09/2021 2021-535955 2021-529877 0_E3
06/09/2021 2021-534130 2021-529877 0_E2
01/08/2021 2021-529877 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


MRMP-S/AT - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Personnel Support Systems
Nationaal identificatienummer: 0308.357.555_21
Eversestraat, 1 - BOX 29
Evere
1140
Dhr. Jordi Cochez
Telefoon: +32 24415433
Jordi.Cochez@mil.be
https://www.mil.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418804
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418804
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAT-21ST425-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Meerjarige open overeenkomst (48 maanden) tegen prijslijst voor de levering van hemden met bijhorende accessoires en poloshirts ten behoeve van Defensie.


MRMP-S/AT-21ST425-F02_0

Meerjarige open overeenkomst (48 maanden) tegen prijslijst voor de levering van hemden met bijhorende accessoires en poloshirts ten behoeve van Defensie.


Leveringsplaats: Katoennatie Beringen


Meerjarige open overeenkomst (48 maanden) tegen prijslijst voor de levering van hemden met bijhorende accessoires en poloshirts ten voordele van Defensie.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

Maximaal 1 jaar op initiatief van de Leidende dienst MRMP-S/AT


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-28
Plaatselijke tijd: 11:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-09-28
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
BRUSSEL
1040
Telefoon: +32 22349611
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-29