N. 418806 (2021-529882) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 418806 (2021-529882)
Referentienummer:A.S.Z.-PPP0J3-204/1024/EC2021/02-F02_0
Publicatie datum:01/08/2021
Uiterste datum:03/09/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Raamovereenkomst voor het leveren van totale parenterale nutritie en additieven (TPN)
Beknopte beschrijving:
Raamovereenkomst voor het leveren van Totale Parenterale Nutritie (TPN - 5 percelen).
Aanbestedende overheid:
A.S.Z. Autonome Verzorgingsinstelling, Merestraat 80, 9300 Aalst BE, De heer Bart De Ganck
+32 53764871
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/08/2021 2021-531973 2021-529882 0_E2
12/08/2021 2021-531007 2021-529882 0_E1
01/08/2021 2021-529882 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


A.S.Z. Autonome Verzorgingsinstelling
Nationaal identificatienummer: 0729.523.736
Merestraat 80
Aalst
9300
De heer Bart De Ganck
Telefoon: +32 53764871
Bart.DeGanck@asz.be
Fax: +32 53766809
http://www.asz.be/
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/204/J3/2021
https://eten.publicprocurement.be
Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Raamovereenkomst voor het leveren van totale parenterale nutritie en additieven (TPN)


EC2021/026/204 "RO totale parenterale nutritie"

Raamovereenkomst voor het leveren van Totale Parenterale Nutritie (TPN - 5 percelen).


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Raamovereenkomst voor het leveren van ternaire mengsels geschikt voor perifere en centrale toediening bij volwassenen


Perceel nr.: 1

Apotheek ASZ Aalst, Merestraat 80 te 9300 Aalst


zie II.2.1


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

Raamovereenkomst voor het leveren van binaire mengsels


Perceel nr.: 2

Apotheek ASZ Aalst, Merestraat 80 te 9300 Aalst


zie II.2.1


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

Raamovereenkomst voor het leveren van lipidenemulsie


Perceel nr.: 3

Apotheek ASZ Aalst, Merestraat 80 te 9300 Aalst


zie II.2.1


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

Raamovereenkomst voor het leveren van vitaminen geschikt voor volwassenen


Perceel nr.: 4

Apotheek ASZ Aalst, Merestraat 80 te 9300 Aalst


zie II.2.1


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

Raamovereenkomst voor het leveren van sporenelementen geschikt voor volwassenen


Perceel nr.: 5

Apotheek ASZ Aalst, Merestraat 80 te 9300 Aalst


zie II.2.1


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een document uitgaande van een erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van de Z scoren (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval van private onderneming:

0,717 x werkkapitaal / totale bezittingen +

0,847 x totaal van ingehouden winsten / totale bezittingen +

3,107 x winst voor belastingen en intrest / totale bezittingen +

0,420 x boekwaarde van de bezittingen / boekwaarde van de schulden +

0,998 omzet / totale bezittingen.


1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.


Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. De inschrijver dient zijn bekwaamheid om de leveringsopdracht uit te voeren aantonen aan de hand van:

* Bewijs van registratie van de te leveren producten door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) van België.


1. Gevraagde documenten of bewijsvoering moeten aanwezig zijn en geldig zijn op de dag van opening van de offertes.


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-09-03
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-01-01
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2021-09-03
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Inlichtingen m.b.t. de procedure zijn te bekomen bij dhr. Bart De Ganck (enkel per mail op _hidden_@asz.be en _hidden_@asz.be).

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-07-29