N. 422600 (2021-535315) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 september 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422600 (2021-535315)
Referentienummer:Beringen-PPP066-2906/1026/W2021wsa-F02_0
Publicatie datum:13/09/2021
Uiterste datum:08/11/2021
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Diverse wegen - raamcontract 2022
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Stad Beringen, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen BE, Mevrouw Liesbeth Schriers
+32 11430253
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Beringen
Nationaal identificatienummer: BE 0207465281
Mijnschoolstraat 88
Beringen
3580
Mevrouw Liesbeth Schriers
Telefoon: +32 11430253
liesbeth.schriers@beringen.be
Fax: +32 11434658
www.beringen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2906/66/2021
Stad Beringen
Nationaal identificatienummer: BE 0207465281
Mijnschoolstraat 88
Beringen
3580
De heer Sander Willems
Telefoon: +32 11430386
sander.willems@beringen.be
Fax: +32 11434658
www.beringen.be
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Diverse wegen - raamcontract 2022


W2021wsa767

zie II.2.4


Diverse wegen op grondgebied Beringen, Beringen


Het betreft diverse kleine onderhouds- en/of herstellingswerken aan wegen, over een oppervlakte vanaf 5 m² en minimum voor 1 volledige dag.

De opdracht is een raamcontract. Werken zijn op afroep.

Het contract vangt aan vanaf 1 Januarie 2022 tot 31 december 2022, eventueel jaarlijks verlengbaar tot 31 december 2025.

De opdracht betreft o.m.:

- alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken van de opdrachten;

- herstellen van greppelgoten;

- aanpassen kruispunten;

- aanpassen niveau kolken aan nieuwe wegdek;

- herplaatsen gerecupereerde betonstraatstenen, goten en boordstenen;

- het herstellen van funderingen voor verhardingen;

- het herstellen van verhardingen;

- aanpassen opritten;

-...


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 12

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's


1. Geldige bankverklaring

2. Geldig attest van verzekering voorleggen.


1. De inschrijver dient een lijst bij te voegen van gelijkaardige raamcontracten die hij in de

laatste 3 jaar heeft uitgevoerd. Op deze 3 jaar dient hij minimum 5 referenties kunnen voor te

leggen die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de werken naar behoren zijn

uitgevoerd. De aannemingssom van deze werken dient minimaal de helft te bedragen van

de inschrijvingssom voor deze opdracht. Alle bedragen (zowel aannemingsbedragen als

inschrijvingsbedragen) worden omgerekend per jaar. Deze attesten worden afgeleverd en

ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is,

worden ze door hem afgeleverd en ondertekend. Deze attesten vermelden het bedrag van

de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt

aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot

een goed einde zijn gebracht


1. 5 referenties met attesten van goede uitvoering van de laatste 3 jaar

Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-08
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-02-06
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2021-11-08
Plaatselijke tijd: 14:00

Stedelijk administratief centrum, aanbestedingslokaal, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
info@raadvanstate.be
http://www.raadvanstate.be/?page=e-prodecure&lang=nl
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-13