N. 422643 (2021-535309) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 3 juni 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 422643 (2021-535309)
Referentienummer:Haven van Brussel-CSC BB Fourniture d'un bateau nettoyeur électrique-F05_0
Publicatie datum:13/09/2021
Uiterste datum:01/10/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES : Fourniture d'un bateau nettoyeur électrique
Beknopte beschrijving:
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES : Fourniture d'un bateau nettoyeur électrique Haven van Brussel-CSC BB Fourniture d'un bateau nettoyeur électrique-F05_0 Le présent marché a pour objet la fourniture d'un bateau de nettoyage électrique.
Aanbestedende overheid:
Port de Bruxelles, Place des Armateurs 6, 1000 Bruxelles BE
+32 24215725
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
29/09/2021 2021-537788 2021-535309 1_E1
13/09/2021 2021-535309 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Port de Bruxelles
Nationaal identificatienummer: 0249.268.719_22826
Place des Armateurs 6
Bruxelles
1000
Telefoon: +32 24215725
jparizel@port.brussels
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422643
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422643
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422643
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Haven+van+Brussel-CSC+BB+Fourniture+d%27un+bateau+nettoyeur+%C3%A9lectrique-F05
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=39000

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES : Fourniture d'un bateau nettoyeur électrique


Haven van Brussel-CSC BB Fourniture d'un bateau nettoyeur électrique-F05_0

Le présent marché a pour objet la fourniture d'un bateau de nettoyage électrique.

Les fournitures sont plus amplement décrites dans la partie technique du présent cahier spécial des charges.


Voir cahier des charges


Gunningscriteria
Einde 2021-12-31

Voir cahier des charges


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Classe: N/A, Catégorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-01
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Conseil d'Etat
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Conseil d'Etat
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-13