N. 425757 (2021-539940) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 425757 (2021-539940)
Referentienummer:FOD MV-DVI-MA/O-LEX-21/04/2021-03b-F02_0
Publicatie datum:12/10/2021
Uiterste datum:16/11/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
L'exécution d'une étude visant à déterminer les exigences minimales en matière d'équipage et les certificats de compétence et qualifications correspondants pour la flotte de navires de pêche belge, conformément aux exigences prévues par la législation
Beknopte beschrijving:
Le présent marché porte sur l'exécution d'une étude visant à déterminer les exigencesminimales en matière d'équipage et les certificats de compétence et de qualificationcorrespondants pour la flotte de navires de pêche belge, conformément aux exigences de lalégislation internationale, européenne et nationale.
Aanbestedende overheid:
SPF Mobilité et Transports , Rue du Progrès, 56, 1000 Bruxelles BE, Kristof Van Extergem
+32 22773519
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
03/11/2021 2021-543647 2021-539940 0_E2
12/10/2021 2021-539940 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


SPF Mobilité et Transports
Nationaal identificatienummer: 0308.357.852_67
Rue du Progrès, 56
Bruxelles
1000
Kristof Van Extergem
Telefoon: +32 22773519
kristof.vanextergem@mobilit.fgov.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425757
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425757
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425757
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+MV-DVI-MA%2FO-LEX-21%2F04%2F2021-03b-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=39700
Mobilité

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


L'exécution d'une étude visant à déterminer les exigences minimales en matière d'équipage et les certificats de compétence et qualifications correspondants pour la flotte de navires de pêche belge, conformément aux exigences prévues par la législation


FOD MV-DVI-MA/O-LEX-21/04/2021-03b-F02_0

Le présent marché porte sur l'exécution d'une étude visant à déterminer les exigences

minimales en matière d'équipage et les certificats de compétence et de qualification

correspondants pour la flotte de navires de pêche belge, conformément aux exigences de la

législation internationale, européenne et nationale.


Le présent marché porte sur l'exécution d'une étude visant à déterminer les exigences

minimales en matière d'équipage et les certificats de compétence et de qualification

correspondants pour la flotte de navires de pêche belge, conformément aux exigences de la

législation internationale, européenne et nationale.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 90

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Classe: N/A, Catégorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-16
Plaatselijke tijd: 10:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-16
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
Bruxelles
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Conseil d'Etat
Bruxelles
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Conseil d'Etat
Bruxelles
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-12