N. 431157 (2021-548166) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 431157 (2021-548166)
Referentienummer:VRN- 2021-111401-397B-F50_0
Publicatie datum:07/12/2021
Uiterste datum:23/12/2021
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Merksplas - FOD Justitie - Plaatsen van wachtbuizen voor nutsvoorzieningen
Beknopte beschrijving:
Merksplas - FOD Justitie - Plaatsen van wachtbuizen voor nutsvoorzieningen
Aanbestedende overheid:
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord, Italiëlei, 4 b15, 2000 ANTWERPEN BE, Brent Smets
+32 476984878
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
20/12/2021 2000-000000 2021-548166 1_E1
07/12/2021 2021-548166 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Nationaal identificatienummer: 0208.312.646_26960
Italiëlei, 4 b15
ANTWERPEN
2000
Brent Smets
Telefoon: +32 476984878
Brent.Smets@buildingsagency.be
https://www.regiedergebouwen.be/nl
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=431157
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=431157
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VRN-+2021-111401-397B-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Merksplas - FOD Justitie - Plaatsen van wachtbuizen voor nutsvoorzieningen


Merksplas - FOD Justitie - Plaatsen van wachtbuizen voor nutsvoorzieningen


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen(artikel 66 K.B. Plaatsing) :

Als bewijs dat de Inschrijvers geschikt zijn om hun beroepsactiviteit uit te oefenen, dienen de Ondernemers te bewijzen dat ze zijn ingeschreven bij één van de in de Lidstaat van vestiging bijgehouden beroeps-of handelsregisters zoals omschreven in bijlage 10 bij het K.B. Plaatsing of dat zij voldoen aan andere eisen in die bijlage 10

Technische en beroepsbekwaamheid(artikel 68 K.B. Plaatsing) :

Om de technische of beroepsbekwaamheid van de Inschrijvers te beoordelen om de werken uit te voeren, dienen de Inschrijversdaarvan volgende bewijzen te leveren:1° erkenning als aannemerVoor de Plaatsing van deOpdracht worden de werken die het voorwerp van dezeOpdracht zijn, gerangschikt in ondercategorieC1 of C2of categorie D of G en de Aanbestedende Overheidis van oordeel dat ze tot de klasse 1 behoren.


AFDELING: PROCEDURE


VRN- 2021-111401-397B-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-23
Plaatselijke tijd: 10:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De Inschrijvers moeten verplicht de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd moeten worden

Gelieve contact op te nemen met : Geert Lybeer of Nick Joossens

Geert.lybeer@buildingsagency.be - 0475/44.07.39

nicky.joossens@buildingsagency.be - 0474/85.13.03

De nodige bijlagen zoals bvb. werkomschrijving, meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken


Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-07