N. 434024 (2022-501302) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434024 (2022-501302)
Referentienummer:OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove-PPP0VJ-375/2003/2021/TD/0-F02_0
Publicatie datum:13/01/2022
Uiterste datum:15/02/2022
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Keienberg - Technieken
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht betreft de aanstelling van een of meerdere aannemer(s) voor de Technieken van de nieuwbouw 'Keienberg' van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) in Aalst .Het project “Keienberg” is een nieuwbouw van meerdere bouwlagen en een technische penthouse op de OLV Ziekenhuiscampus te Aalst.Keienberg zal huisvesting bieden aan o.a. het Labo voor Pathologische Ontleedkunde, de clean room bereidingen van de ZiekenhuisApotheek en de CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling).Het betreft hier een globaal project met meerdere opdrachten. De ruwbouw werken voor het project Keienberg zijn op 1 maart 2021 bovengronds van start gegaan en zullen eind maart 2022 opgeleverd worden. De ondergrondse parkings en doorgang naar het ziekenhuis blijven steeds beschikbaar. Het streefdoel is om het gebouw vanaf 2023 in gebruik te nemen.De aannemer Keienberg- Afbouw( separate opdracht 2021/TD/048) zal verantwoordelijk zijn voor de totale werf- inr...(zie opdrachtdocumenten)
Aanbestedende overheid:
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164, 9300 Aalst BE, Mevrouw Suzy Costers
+32 53728692
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
25/01/2022 2022-502785 2022-501302 0_E1
13/01/2022 2022-501302 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Nationaal identificatienummer: BE 0410.424.222
Moorselbaan 164
Aalst
9300
Mevrouw Suzy Costers
Telefoon: +32 53728692
suzy.costers@olvz-aalst.be
Fax: +32 53724586
www.olvz.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/375/VJ/2022
https://eten.publicprocurement.be
Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Keienberg - Technieken


2021/TD/049

Deze opdracht betreft de aanstelling van een of meerdere aannemer(s) voor de Technieken van de nieuwbouw 'Keienberg' van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) in Aalst .

Het project “Keienberg” is een nieuwbouw van meerdere bouwlagen en een technische penthouse op de OLV Ziekenhuiscampus te Aalst.

Keienberg zal huisvesting bieden aan o.a. het Labo voor Pathologische Ontleedkunde, de clean room bereidingen van de ZiekenhuisApotheek en de CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling).

Het betreft hier een globaal project met meerdere opdrachten. De ruwbouw werken voor het project Keienberg zijn op 1 maart 2021 bovengronds van start gegaan en zullen eind maart 2022 opgeleverd worden. De ondergrondse parkings en doorgang naar het ziekenhuis blijven steeds beschikbaar. Het streefdoel is om het gebouw vanaf 2023 in gebruik te nemen.

De aannemer Keienberg- Afbouw( separate opdracht 2021/TD/048) zal verantwoordelijk zijn voor de totale werf- inr...(zie opdrachtdocumenten)


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Heating Ventilation Air Conditioning


Perceel nr.: 1

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164 te 9300 Aalst


Deze opdracht kadert in het project ‘Keienberg' van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst. De Keienberg is een nieuwbouwproject, met drie bouwlagen, dat vanaf 2023 de diensten van het Labo Anatome Pathologie, de Centrale Sterilisatie Afdeling en de bereidingen van de Ziekenhuis Apotheek zal huisvesten.

De ruwbouw werken voor het project Keienberg zijn op 1 maart 2021 bovengronds van start gegaan en zullen eind maart 2022 opgeleverd worden. , de ondergrondse parkings en doorgang naar het ziekenhuis blijven beschikbaar.

Binnen de ruwbouw- opdracht werden reeds de nodige openingen gemaakt voor het dossier technieken. De coördinatie voor deze opdracht zal gebeuren door de opdrachtnemer 'Keienberg - Afbouw' 2021/TD/048', opdrachtnemer HVAC zal daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn.

Dit perceel betreeft de aanstelling van één aannemer voor de HVAC installatie.

Dit perceel betreft het leveren, plaatsen en installeren, controles en keuringen van alle HVAC installaties in het gebouw Keienberg. Onder meer inbegrepen maar niet limitatief:

Het dossier HVAC kan luchttechnisch opgedeeld worden in een aantal deelprojecten : CSA, Pathologie, kantoren, etc., maar niet de voorzieningen t.b.v. van de cleanrooms.

De luchtbehandelingsgroepen worden opgesteld op de dakverdieping van het gebouw, lucht wordt centraal verdeeld via de drie centrale kokers in het gebouw. De verwarming wordt gevoed door twee 4-weg lucht/water warmtepompen opgsteld op het dak, alle eindelementen worden rechtstreeks met deze centrale distributieleiding gekoppeld. Het verdeelsysteem verwarming en koeling van CSA en Pathologie is all air, voor de kantoren wordt gewerkt met ventilo-convectoren die in het verlaagd plafond opgenomen worden. Op de verdieping -2 is een centrale verkleedruimte met douches.

De volledige HVAC- installatie inclusief luchtbehandeling, op gelijste eindelementen en alle regelingen ervan maken deel uit van dit dossier.

Alle technische specificaties worden gedetailleerd toegelicht in het Bestek, de plannen en de Bijlagen.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 300

Keienberg - Sanitair


Perceel nr.: 2

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164 te 9300 Aalst


Deze opdracht kadert in het project ‘Keienberg' van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst. De Keienberg is een nieuwbouwproject, met drie bouwlagen, dat vanaf 2023 de diensten van het Labo Anatome Pathologie, de Centrale Sterilisatie Afdeling en de bereidingen van de Ziekenhuis Apotheek zal huisvesten.

De ruwbouwwerken voor het project Keienberg zijn op 1 maart 2021 bovengronds van start gegaan en zal in maart 2022 opgeleverd worden, de ondergrondse parkings en doorgang naar het ziekenhuis blijven beschikbaar.

Binnen de ruwbouw opdracht werden reeds de nodige openingen gemaakt voor het dossier technieken. De aannemer Keienberg- Afbouw( separate opdracht 2021/TD/048) zal verantwoordelijk zijn voor de totale werf- inrichting en coördinatie. Opdrachtnemer Sanitair zal daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn.

Binnen deze deelopdracht zal één aannemer aangesteld worden voor het lot Sanitair.

Dit perceel betreft het leveren, plaatsen en installeren, controles en keuringen van alle sanitaire installaties.Onder meer inbegrepen maar niet limitatief:

- Het koppelen van de sanitaire installatie aan het centrale watertellerslokaal.

- Het sanitair (warm) water brengen doorheen het gebouw en de nodige aftappunten voorzien.

- de voeding op RO-water (5µS), er wordt een installatie opgezet om RO-water (1µS) aan te maken. De nodige voorzieningen alsook de verdeelleidingen naar de toestellen die deze voeding nodig hebben installeren;

Alle verdere sanitaire voorzieningen, materiaal en documenten en uit te voeren werken worden gedetailleerd beschreven in het toegevoegde Bestek.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 300

Keienberg - Electriciteit


Perceel nr.: 3

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove), Moorselbaan 164 te 9300 Aalst


Deze opdracht kadert in het project ‘Keienberg' van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst. De Keienberg is een nieuwbouwproject, met drie bouwlagen, dat vanaf 2023 de diensten van het Labo Anatome Pathologie, de Centrale Sterilisatie Afdeling en de bereidingen van de Ziekenhuis Apotheek zal huisvesten.

De ruwbouw werken voor het project Keienberg zijn op 1 maart 2021 bovengronds van start gegaan en zullen in maart 2022 opgeleverd worden, de ondergrondse parkings en doorgang naar het ziekenhuis blijven beschikbaar.

Binnen de ruwbouw opdracht werden reeds de nodige openingen gemaakt voor het dossier technieken. De opdrachtnemer Keienberg -Afbouw (2021/TD/048) zal instaan voor werfinrichting en -coordinatie, hiervoor zal opdrachtnemer Elektriciteit een vergoeding verschuldigd zijn.

Dit lot betreft het aanstellen van één opdrachtnemer voor de electrische installaties Keienberg.

Dit perceel betreft het leveren, plaatsen en installeren, controles en keuringen van alle elektrische installaties in het gebouw Keienberg. Onder meer inbegrepen maar niet limitatief:

- de aansluiting in de hoogspanningscabine, een gedeelte mbt zwakstroom, noodstroomvoorzieningen; verdeelborden; bliksem- en overspanningsbeveiliging; centraal energiebeheer; aarding van de installatie;

- voedingskabels, ondergrondse leidingen en verdeelleidingen; kabelgangen;

- bedieningsapparatuur, zonneweringssysteem, en verlichtingstoestellen;

- datanetwerk; beveiligingsinstallaties, ASTRID netwerk;

Alle verdere elektrische bepalingen, materiaal en documenten en uit te voeren werken worden gedetailleerd beschreven in het toegevoegde Bestek.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 300

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Document uitgaande van erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van Z-score (Altman) van de aanbiedende partij gebaseerd op de meest recente jaarrekening.

Berekeningswijze in geval private onderneming:

0,717 x Werkkapitaal / Totale bezittingen +

0,847 x Totaal van ingehouden winsten / Totale bezittingen +

3,107 x Winst voor belastingen en interest / Totale bezittingen +

0,420 x Boekwaarde van de bezittingen / Boekwaarde van de schulden +

0,998 x Omzet / Totale bezittingen.

De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer. De aanbestedende overheid heeft het recht en de mogelijkheid om bijkomende garanties op te vragen indien de Z-score < 1,5.


1. De inschrijver dient een document aan te leveren waaruit blijkt dat de behaalde Z-score hoger is dan 1,5. De aanbestedende overheid heeft het recht om de offerte van de inschrijver met een Z-score lager dan 1,5 niet te weerhouden voor verdere evaluatie.

Gelieve geen jaarrekening toe te voegen aan uw offerte, deze zal niet beoordeeld worden.


1. Voorstelling van het bedrijf (max. 5 pagina's (A4)) incl. volgende elementen (niet limitatief):

- Oorsprong, kernactiviteit, groei,

- structuur en organisatie,

- aantal werknemers (kader, technisch personeel,…),

- service-aanpak (analyse van de behoefte, conceptstudie, installatie, nazorg, kwaliteitsborging)

- (toekomst)visie,

- …

2. Bewijs van plaatsbezoek

3. Een lijst van de voornaamste projecten van soortgelijke omvang in een ziekenhuis die gedurende de afgelopen 3 jaar werden uitgevoerd, met vermelding van naam, klant, het bedrag, datum, contactpersoon en korte beschrijving van de opdracht.


1. Ten minste aanleveren van beschrijving van de gevraagde informatie.

2. ondertekend bezoek attest

3. 3 Bestaande referenties, (van soortgelijke omvang). De referenties worden bevestigd door attesten van goede uitvoering ondertekend door de klant van de dienstverlener. Het staat de aanbestedende overheid vrij de referenties te controleren, eventueel via een referentiebezoek ter plaatse. Dit is een minimum vereiste, kandidaten die geen 3 bestaande referenties kunnen voorleggen zoals beschreven, voldoen niet aan dit selectiecriterium en zullen uitgesloten worden van verdere deelname aan de opdracht.

Vereiste erkenning: Voor het lot HVAC : D17 (Centrale verwarming, thermische installaties) en D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 5

VCA of gelijkwaardig certificering

Voor het lot Elektriciteit : P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 4

VCA of gelijkwaardig certificering

Voor het lot Sanitair : D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 3

VCA of gelijkwaardig certificering


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-15
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-06-15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2022-02-15
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: _hidden_@olvz-aalst.be

053 72 86 92

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Bezoek ter plaatse is verplicht. De inschrijver dient zich te vergewissen van de bestaande toestand van de ruwbouw en technische installaties.

Er zijn twee data voorzien waarop het plaatsbezoek mogelijk is, nl. :

- 25 januari 2022, in de voormiddag en

- 27 januari 2022

Afspraak kan gemaakt worden per mail.

U zult eveneens een ondertekend bewijs van plaatsbezoek moeten voegen bij de inschrijving.

Gezien de huidige covid 19 maatregelen is het noodzakelijk dat elke deelnemer aan het plaatsbezoek zijn eigen beschermingsmiddelen meebrengt en draagt. Er zullen geen PBM ter beschikking gesteld worden.

De werf is enkel toegankelijk met veiligheidsschoenen en helm.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg Dendermonde
Justitieplein 1
Dendermonde
9200
Telefoon: +32 52260711
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-13