N. 434958 (2022-502418) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 434958 (2022-502418)
Referentienummer:Musées royaux d’Art et d’Histoire-MRAHOOCOUSIN-F02_0
Publicatie datum:23/01/2022
Uiterste datum:03/03/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Restitutie, reconstructie en integratie van « Salon Cousin » in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
Beknopte beschrijving:
Restitutie, reconstructie en integratie van « Salon Cousin » (Victor Horta) in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Aanbestedende overheid:
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel BE, Danny Backeljauw
+32 27417203
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
28/02/2022 2022-507538 2022-502418 0_E3
07/02/2022 2022-504423 2022-502418 0_E2
23/01/2022 2022-502418 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Nationaal identificatienummer: 0207.877.037_24601
Jubelpark 10
Brussel
1000
Danny Backeljauw
Telefoon: +32 27417203
d.backeljauw@kmkg.be
www.kmkg-mrah.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434958
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434958
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Mus%C3%A9es+royaux+d%E2%80%99Art+et+d%E2%80%99Histoire-MRAHOOCOUSIN-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=41674
Museum

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Restitutie, reconstructie en integratie van « Salon Cousin » in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.


Musées royaux d'Art et d'Histoire-MRAHOOCOUSIN-F02_0

Restitutie, reconstructie en integratie van « Salon Cousin » (Victor Horta) in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 7

Voorafgaande werken, metalen structuur en buitenschrijnwerk, beglazing


Perceel nr.: 1

Jubelpark 10 Brussel


Voorafgaande werken, metalen structuur en buitenschrijnwerk, beglazing, zie bestek.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 18

Ruwbouw


Perceel nr.: 2

Jubelpark 10 Brussel


Ruwbouw, zie bestek.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 18

Glas-in-lood


Perceel nr.: 3

Jubelpark 10 Brussel


Glas-in-lood, zie bestek.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 18

Spiegels


Perceel nr.: 4

Jubelpark 10 Brussel


Spiegels, zie bestek.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 18

Marmer


Perceel nr.: 5

Jubelpark 10 Brussel


Marmer, zie bestek.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 18

Hout


Perceel nr.: 6

Jubelpark 10 Brussel


Hout, zie bestek.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 18

Schilder- en behangwerken


Perceel nr.: 7

Jubelpark 10 Brussel


Schilder- en behangwerken, zie bestek.


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 18

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-03-03
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-03-03
Plaatselijke tijd: 10:00

Jubelpark 10, Brussel


Elektronische opening


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
http://www.raadvst-consetat.be
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-23