N. 458552 (2022-535676) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 458552 (2022-535676)
Referentienummer:VIOE-2022-IA-0404-F02_0
Publicatie datum:22/09/2022
Uiterste datum:24/10/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Aankoop en levering van polytethyleenglycol 2000 (PEG 2000) op afroep in de periode 2023-2025 in functie van de conservatiebehandeling van de Doelse Koggen
Beknopte beschrijving:
Aankoop en levering van PEG 2000 op afroep in de periode 2023-2025 in functie van de conservatiebehandeling van de Doelse Koggen Tijdens graafwerken aan het Deurganckdok in Doel in het jaar 2000 werden de restanten teruggevonden van twee middeleeuwse schepen. Het grootste en meest volledige schip staat gekend als ‘de Kogge’ of Kogge 1. Kogge 2 is slechts gedeeltelijk bewaard. Het agentschap Onroerend Erfgoed is verantwoordelijk voor de bewaring, de studie en de conservering van de 700 jaar oude houten scheepsfragmenten. Het hout wordt bewaard in 21 containers gevuld met gedemineraliseerd water in een loods in Wechelderzande (Lille). Tijdens de begraving is het archeologisch hout gedurende zeven eeuwen lang blootgesteld aan verschillende degradatieprocessen in de bodem waardoor de cellulose (hoofdbestanddeel van de celwanden) is aangetast. Om de koggerestanten op lange termijn te kunnen bewaren en voor het publiek (museaal) toegankelijk te maken, dienen de natte fragmenten naar een droge, stabiele toestand gebracht te worden. Dit gebeurt aan de hand van impregnatie met polyethyleenglycol 2000 of PEG 2000. Bij behandeling met PEG worden de houten fragmenten geweekt in een oplossing met een steeds hogere concentratie van de verbinding. Die dringt dan diep in de houtcellen door en vult als wasachtige substantie de lacunes van de verdwenen cellulose op. Deze hardt uit gedurende de verdamping van het water, waardoor het geïmpregneerde hout de gewenste stevigheid en stabiliteit verkrijgt. De behandeling gebeurt trapsgewijs waarbij telkens de concentratie van PEG 2000 met 10% wordt verhoogd per container per zes maanden. Het eindpunt van deze behandeling ligt vermoedelijk op een concentratie van 50% PEG 2000. Timing De start van de behandeling is voorzien voor januari 2023 met 10% PEG 2000 per container, berekend op het aantal liter water per container. Gedurende zes maanden wordt het hout geweekt. Na zes maanden wordt de volgende lading 10% PEG toegevoegd aan de containers. Dit proces herhaalt zich na telkens zes maanden. Het eindpunt van deze behandeling ligt vermoedelijk op een concentratie van 50% PEG 2000 (voorzien einde 202
Aanbestedende overheid:
agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, bus 5, 1000 Brussel BE, Kim Quintelier
Publicatie JOUE:Ja
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
23/10/2022 2022-540900 2022-535676 0_E2
22/09/2022 2022-535676 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


agentschap Onroerend Erfgoed
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16800
Havenlaan 88, bus 5
Brussel
1000
Kim Quintelier
kim.quintelier@vlaanderen.be
http://www.onroerenderfgoed.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458552
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458552
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VIOE-2022-IA-0404-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop en levering van polytethyleenglycol 2000 (PEG 2000) op afroep in de periode 2023-2025 in functie van de conservatiebehandeling van de Doelse Koggen


VIOE-2022-IA-0404-F02_0

Aankoop en levering van polytethyleenglycol 2000 (PEG 2000) op afroep in de periode 2023-2025 in functie van de conservatiebehandeling van de Doelse Koggen


Aankoop en levering van polytethyleenglycol 2000 (PEG 2000) op afroep in de periode 2023-2025 in functie van de conservatiebehandeling van de Doelse Koggen


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 30

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-10-24
Plaatselijke tijd: 09:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-10-24
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-09-19