N. 465574 (2022-546380) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465574 (2022-546380)
Referentienummer:ISVAG-2022/0043-F02_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:13/01/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Vervanging van oververhitters in een afvalenergiecentrale
Beknopte beschrijving:
Oververhitter 2 van elke ovenlijn van de afvalenergiecentrale van de Opdrachtgever is aan vervanging toe en deze vervanging maakt het voorwerp uit van de Opdracht.De Opdracht bestaat uit volgende gedeelten:* Vast gedeelte 1: Deelcontract 1: Vervanging oververhitter 2 in ovenlijn 2* Vast gedeelte 2: Deelcontract 2: Vervanging oververhitter 2 in ovenlijn 1
Aanbestedende overheid:
Intercommunale voor Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten, Boomsesteenweg 1000, 2610 Wilrijk BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
12/01/2023 2023-501209 2022-546380 1_E1
24/11/2022 2022-546380 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Intercommunale voor Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten
Nationaal identificatienummer: 0214981001_27169
Boomsesteenweg 1000
Wilrijk
2610
aanbestedingen@isvag.be
www.isvag.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465574
https://isvag-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/laura_kempeneers_isvag_be/Ekaczc-HB5xGtejOX7NATNgBNzDkkMPOlCQcuLfej9NGQg?e=R0aZbC
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ISVAG-2022%2F0043-F02
Opdrachthoudende vereniging (intercommunale)
Afvalverwerking

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Vervanging van oververhitters in een afvalenergiecentrale


ISVAG-2022/0043-F02_0

Oververhitter 2 van elke ovenlijn van de afvalenergiecentrale van de Opdrachtgever is aan vervanging toe en deze vervanging maakt het voorwerp uit van de Opdracht.

De Opdracht bestaat uit volgende gedeelten:

* Vast gedeelte 1: Deelcontract 1: Vervanging oververhitter 2 in ovenlijn 2

* Vast gedeelte 2: Deelcontract 2: Vervanging oververhitter 2 in ovenlijn 1


Oververhitter 2 van elke ovenlijn van de afvalenergiecentrale van de Opdrachtgever is aan vervanging toe en deze vervanging maakt het voorwerp uit van de Opdracht.

De Opdracht bestaat uit volgende gedeelten:

* Vast gedeelte 1: Deelcontract 1: Vervanging oververhitter 2 in ovenlijn 2

* Vast gedeelte 2: Deelcontract 2: Vervanging oververhitter 2 in ovenlijn 1


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 13

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-01-13
Plaatselijke tijd: 12:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2023-01-13
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Brussel
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24