N. 465615 (2022-546335) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465615 (2022-546335)
Referentienummer:Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria Halle-PPP0QX-261/2035/AZSINTMAR-F02_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:13/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren, plaatsen en indienststelling van 3 doorgeef koelkasten en 1 koelcel in het klinisch labo - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren, plaatsen en indienststelling van 3 doorgeef koelkasten en 1 koelcel in het klinisch labo - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking AZSINTMARIA/2022-032 zie II.2.4 Klinisch laboratorium / 3de verdieping, Ziekenhuislaan 100 te 1500 Halle Leveren, plaatsen en indienststelling van 3 doorgeef koelkasten en 1 koelcel in het klinisch laboratorium. Deze koelcellen dienen niet aangesloten te worden op het gebouwenbeheersysteem (GBS) (temperatuurregeling), maar op een van het GBS onafhankelijk opgesteld temperatuursopvolging-/alarmeringssysteem. Vereiste optie: preventief onderhoudscontract / omnium onderhoudscontract. Critères d’attribution Début 2023-03-01 Vereiste opties (Duidelijke oplijsting van de inhoud van de aangeboden opties, inclusief de prijslijst voor reserve onderdelen.)
Aanbestedende overheid:
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw, Ziekenhuislaan 100, 1500 Halle BE, Mevrouw Sabine Daelman
+32 23636143
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
11/01/2023 2023-501107 2022-546335 0_E2
08/12/2022 2022-548426 2022-546335 0_E1
24/11/2022 2022-546335 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
Ziekenhuislaan 100
Halle
1500
Mevrouw Sabine Daelman
Telefoon: +32 23636143
aankoop@sintmaria.be
www.sintmaria.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/261/QX/2022
https://eten.publicprocurement.be
Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren, plaatsen en indienststelling van 3 doorgeef koelkasten en 1 koelcel in het klinisch labo - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


AZSINTMARIA/2022-032

zie II.2.4


Klinisch laboratorium / 3de verdieping, Ziekenhuislaan 100 te 1500 Halle


Leveren, plaatsen en indienststelling van 3 doorgeef koelkasten en 1 koelcel in het klinisch laboratorium.

Deze koelcellen dienen niet aangesloten te worden op het gebouwenbeheersysteem (GBS) (temperatuurregeling), maar op een van het GBS onafhankelijk opgesteld temperatuursopvolging-/alarmeringssysteem.

Vereiste optie: preventief onderhoudscontract / omnium onderhoudscontract.


Gunningscriteria
Aanvang 2023-03-01

Vereiste opties (Duidelijke oplijsting van de inhoud van de aangeboden opties, inclusief de prijslijst voor reserve onderdelen.)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Een geldige verklaring toevoegen

2. Een actueel attest toevoegen


1. Registratie bij het LNE als koeltechnisch bedrijf of koeltechnieker

2. Een geldig ISO 14001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubeheersystemen.

3. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.


1. Het erkenningsnummer moet toegevoegd worden bij de offerte

2. Een geldig attest toevoegen

3. Een actueel attest toevoegen


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-13
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-06-11

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Gelieve hiervoor een afspraak te maken met het Paramedisch Diensthoofd van het klinisch labo (d.wieleman@sintmaria.be / tel. 02/363.64.76).

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van gerechtelijk arrondissement Brussel
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24