N. 470719 (2023-502650) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 470719 (2023-502650)
Referentienummer:ODISEE-PPP0RD-233/3001/2022/11 --F02_0
Publicatie datum:23/01/2023
Uiterste datum:14/02/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Brussel
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Vernieuwen van de liftinstallaties door volledige vervanging op Campus Brussel - gebouw Erasmus, campus Schaarbeek en Dilbeek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Voorwerp van deze werken: Vernieuwen van de liftinstallaties door volledige vervanging op Campus Brussel, gebouw Erasmus (PO2023_017) en campussen Dilbeek (PO2023_022) en Schaarbeek (PO2023_056). Toelichting: Het uit te voeren project betreft de vernieuwing van liften in drie Odiseeschoolcampussen: Brussel, Schaarbeek & Dilbeek De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: · perceel 1 - campus Brussel Erasmus-gebouw, Stormstraat 1, 1000 Brussel · perceel 2 - campus Schaarbeek Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek · perceel 3 - campus Dilbeek, Stationsstraat 301, 1700 Dilbeek
Aanbestedende overheid:
ODISEE VZW, Warmoesberg 26, 1000 Brussel BE
+32 22101211
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
24/01/2023 2023-502745 2023-502650 0_E1
23/01/2023 2023-502650 0
23/01/2023 2023-502650 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


ODISEE VZW
Nationaal identificatienummer: BE 0408 429 584
Warmoesberg 26
Brussel
1000
Telefoon: +32 22101211
aankoop@odisee.be
www.odisee.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/233/RD/2022
Technische dienst
Nationaal identificatienummer: TD
Warmoesberg 26
Brussel
1000
De heer Dirk Vermeir
Telefoon: +32 26093701
dirk.vermeir@odisee.be
www.odisee.be
https://eten.publicprocurement.be
Hogeschool

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Vernieuwen van de liftinstallaties door volledige vervanging op Campus Brussel - gebouw Erasmus, campus Schaarbeek en Dilbeek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2022/11 - ID233

Het uit te voeren project betreft de vernieuwing van liften in drie Odisee-schoolcampussen: Brussel, Schaarbeek & Dilbeek

· perceel 1 - campus Brussel Erasmus-gebouw, Stormstraat 1, 1000 Brussel

· perceel 2 - campus Schaarbeek Huart Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek

· perceel 3 - campus Dilbeek, Stationsstraat 301, 1700 Dilbeek


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Perceel 1 - Campus Brussel Erasmusgebouw


Perceel nr.: 1

Campus Brussel - Erasmus, Stormstraat 1 te 1000 Brussel


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Planning
Weging: 30
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 60
Looptijd in dagen 140

Vereiste opties (Perceel 1 - Campus Brussel Erasmusgebouw

- 5.3.6 Volumedetectie

- 5.3.8 Brandwerende nulsassen

De inschrijver is verplicht om voor elke verplichte optie een bod te doen (op straffe van substantiële onregelmatigheid van zijn offerte).

Het niet in acht nemen van de minimale vereisten van een optie brengt tevens de substantiële onregelmatigheid met zich mee van zowel de basisofferte als de optie.

Het is niet toegestaan om een bod voor een optie in te dienen zonder indiening van een basisofferte.

Het bod voor opties wordt in een afzonderlijk gedeelte van de offerte vermeld. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat het om opties gaat.

Het bestuur is nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch bij de uitvoering van de opdracht.)


Perceel 2 - Campus Schaarbeek


Perceel nr.: 2

Campus Schaarbeek, Huart Hamoirlaan 136 te 1030 Schaarbeek


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Planning
Weging: 30
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 60
Looptijd in dagen 140

Vereiste opties (Perceel 2 - Campus Schaarbeek

- 5.4.7 brandwerende binnendeur

- 5.4.9 brandwerend sas op kelderniveau

- 5.4.10 uitbreken en aanpassen van de lokale vernauwing in de liftschacht

De inschrijver is verplicht om voor elke verplichte optie een bod te doen (op straffe van substantiële onregelmatigheid van zijn offerte).

Het niet in acht nemen van de minimale vereisten van een optie brengt tevens de substantiële onregelmatigheid met zich mee van zowel de basisofferte als de optie.

Het is niet toegestaan om een bod voor een optie in te dienen zonder indiening van een basisofferte.

Het bod voor opties wordt in een afzonderlijk gedeelte van de offerte vermeld. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat het om opties gaat.

Het bestuur is nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch bij de uitvoering van de opdracht.)


Perceel 3 - campus Dilbeek


Perceel nr.: 3

Campus Dilbeek, Stationsstraat 301 te 1700 Dilbeek


zie II.2.1


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Kwaliteit
Weging: 10
Kwaliteitscriterium
Naam: Planning
Weging: 30
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 60
Looptijd in dagen 140

Vereiste opties (Perceel 3 - Campus Dilbeek

- 3.5.9 brandwerende deur als nulsas voor de lift

De inschrijver is verplicht om voor elke verplichte optie een bod te doen (op straffe van substantiële onregelmatigheid van zijn offerte).

Het niet in acht nemen van de minimale vereisten van een optie brengt tevens de substantiële onregelmatigheid met zich mee van zowel de basisofferte als de optie.

Het is niet toegestaan om een bod voor een optie in te dienen zonder indiening van een basisofferte.

Het bod voor opties wordt in een afzonderlijk gedeelte van de offerte vermeld. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat het om opties gaat.

Het bestuur is nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch bij de uitvoering van de opdracht.)


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.


1. De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht door voorlegging van een verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet over de laatste drie beschikbare boekjaren. Indien er op basis van de oprichtingsdatum geen drie boekjaren beschikbaar zijn, een verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet over de beschikbare boekjaren.


1. Beschikken over een gemiddelde totale jaaromzet van het hieronder vermelde bedrag over de laatste drie beschikbare boekjaren. Indien er op basis van de oprichtingsdatum geen drie boekjaren beschikbaar zijn wordt de gemiddelde totale jaaromzet berekend over de beschikbare boekjaren. De minimaal gemiddelde totale jaaromzet bedraagt: 1.000.000 euro.


1. Een lijst van de belangrijkste gelijkaardige werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.


1. De inschrijver voegt minstens 3 attesten van goede uitvoering toe van de belangrijkste werken die gedurende de laatste 5 jaar werden verricht en met vermelding van een korte omschrijving van de uitgevoerde opdracht, het bedrag, het tijdstip, de plaats van uitvoering en de uitvoeringstermijn van de werken.

De inschrijver machtigt de opdrachtgever om contact op te nemen met hun klanten.

De inschrijver voegt minstens 3 attesten van goede uitvoering toe van de belangrijkste werken die gedurende de laatste 5 jaar werden verricht en met vermelding van een korte omschrijving van de uitgevoerde opdracht, het bedrag, het tijdstip, de plaats van uitvoering en de uitvoeringstermijn van de werken.

De inschrijver machtigt de opdrachtgever om contact op te nemen met hun klanten.

Vereiste erkenning: N1 (Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten), Klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-14
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-05-15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist:

Een plaatsbezoek is verplicht.

De inschrijver maakt hiervoor een afspraak met Dirk Vermeir via e-mail: _hidden_@odisee.be.

De inschrijver dient het attest van plaatsbezoek in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

Datum plaatsbezoek: dinsdag 31/01/2023 of woensdag 08/02/2023.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg
Quatre Brasstraat 13
BRUSSEL
1000
Telefoon: +32 25087111
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/nederlandstalige-rechtbank-van-eerste-aanleg-brussel
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van Eerste Aanleg
Quatre Brasstraat 13
BRUSSEL
1000
Telefoon: +32 25087111
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/nederlandstalige-rechtbank-van-eerste-aanleg-brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-23