N. 324222 - 11/17/2023 3:02 PM 3PID11968 2023G0127 (f136b492-8919-4c94-a774-51ef4790f0b6) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Onderhoud van de groene ruimten - Centrum Zone - Parken Stad
Beknopte beschrijving : Voorwerp van deze diensten: Onderhoud van groene ruimten - Zone Centrum – Parken Stad Plaats van dienstverlening: Kongresstation, Pachecolaan, Kongreskolom, Hofbergstraat, Kunstberg, Putterie, Magdalenakerk, Annessens toren, Ursulinesquare, Fontainashof, Engels Gedenkteken (Poelaertplaats), Abbé Froidurepark, Academiënpaleis, Troonplaats, Materialen Kaai, Hallepoort, Groene ruimte voor de Sint Gudula Kathédraal, Tuin van de Koning, Abdij van het Terkamerenbos, Kruidtuin en Intendant Degaulle square Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van de prijs.
N. 324222 (f136b492-8919-4c94-a774-51ef4790f0b6)
Referentienummer: 11/17/2023 3:02 PM 3PID11968 2023G0127
Publicatie datum: 19/11/2023
Uiterste datum: 18/12/2023
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Diensten
Regio: Brussel
Aanbestedende overheid :
Leefmilieu Brussel, Avenue du port 86C/3000, 1000 Bruxelles BEL, Renaud Tondeur
+32 27757706
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Nee
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Par une liste des principales fournitures effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années au maximum, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des fournitures effectuées ou des services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compteNiveau(x) minimal(aux): Le soumissionnaire joint à son offre une liste comportant au minimum 3 marchés d’entretien d’espaces verts en zone urbaine par an pour un montant d’au moins 250.000€ TVAC/marché et ce depuis 2020. Le liste devra comporter maximum 9 prestations pertinentes. La liste devra être accompagnée par les preuves datées et signées par le destinataire qui a commandé les services.
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le prestataire de services ou l’entrepreneur disposera pour la réalisation du marchéNiveau(x) minimal(aux): Pour la réalisation du marché, le prestataire de services doit apporter la preuve qu’il dispose (minimum de 4 pc par machine) et utilisera les machines électriques suivantes : - 4 tondeuses, - 4 tronçonneuses, - 4 débrousailleuses, - 4 souffleuses, - 4 tailles haie. A cet effet, le soumissionnaire joint à son offre la liste des machines qu’il utilisera effectivement pour exécuter le présent marché. La liste devra être accompagnée par les fiches techniques de chaque machine.
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
AWARD
LOT-0001
cost (100) - Prix

Extracten

België - Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij - Entretien des espaces verts - Zone Centre - Parcs Ville

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Leefmilieu Brussel
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Milieubescherming
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Onderhoud van de groene ruimten - Centrum Zone - Parken Stad
Beschrijving: Onderhoud van de groene ruimten - Centrum Zone - Parken Stad
Identificatiecode van de procedure: f08565bd-b1dc-4bfb-9ea9-a121ed360872
Interne identificatiecode: 11/17/2023 3:02 PM 3PID11968 2023G0127
Type procedure: Openbaar
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie(cpv): 77000000Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
2.1.2 Plaats van uitvoering
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad(BE100)
Land: België
Aanvullende informatie: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2.1.2 Plaats van uitvoering
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad(BE100)
Land: België
Aanvullende informatie: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2.1.3 Waarde
Maximumwaarde van de raamovereenkomst: 2,020,000EUR
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.5 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
De inschrijver moet op alle percelen inschrijven
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie UEA)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie UEA)
Faillissement: Faillissement. (zie UEA)
Corruptie: Corruptie. (zie UEA)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie UEA)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie UEA)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie UEA)
Fraude: Fraude. (zie UEA)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie UEA)
Insolventie: Insolventie. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie UEA)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie UEA)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie UEA)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie UEA)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie UEA)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie UEA)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie UEA)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie UEA)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie UEA)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie UEA)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie UEA)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie UEA)
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Onderhoud van de groene ruimten - Centrum Zone - Parken Stad
Beschrijving: Onderhoud van de groene ruimten - Centrum Zone - Parken Stad
Interne identificatiecode: 2023G0127
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie(cpv): 77000000Diensten voor land-, bos- en tuinbouw, aquicultuur en imkerij
5.1.2 Plaats van uitvoering
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad(BE100)
Land: België
Aanvullende informatie: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2024-01-01+01:00
Looptijd: 12MONTH
5.1.4 Verlenging
Maximumaantal verlengingen: 3
De koper behoudt zich het recht voor aanvullende aankopen te doen bij de contractant, zoals hier beschreven: De opdracht bevat drie verlengingen
5.1.5 Waarde
Maximumwaarde van de raamovereenkomst: 2,020,000EUR
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Minimumeisen: De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst met minimum 3 opdrachten voor het onderhoud van groene ruimten in een stedelijk gebied per jaar, voor een bedrag van minstens 250.000 euro incl. btw/opdracht en dit sinds 2020. De lijst bevat maximaal 9 relevante diensten. De lijst moet vergezeld worden van een bewijsstuk dat gedateerd en ondertekend is door de ontvanger die de diensten heeft besteld
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Minimumeisen: Voor de uitvoering van de opdracht moet de dienstverlener het bewijs leveren dat hij over de volgende elektrische machines (minimaal 4 per machine) beschikt en deze ook zal gebruiken: - 4 maaiers, - 4 kettingzagen, - 4 bosmaaiers, - 4 blazers, - 4 heggenscharen. Hiertoe voegt de inschrijver bij zijn offerte de lijst met machines en die hij effectief zal gebruiken voor de uitvoering van deze opdracht. De lijst zal vergezeld worden door de technische fiche van elke machine.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prix
Gewicht (punten, exact): 100
5.1.11 Aanbestedingsstukken
Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/11968/UM/2023,
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Frans, Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het geraamde bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-12-18+01:0000:00:00+01:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 90DAY
Informatie over de openbare opening:
Datum/tijd: 2023-12-18+01:0000:00:00+01:00
Plaats: Zaal n° ....Havenlaan 86C/3000
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Leefmilieu Brussel
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Leefmilieu Brussel
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Leefmilieu Brussel
Registratienummer: BE
Postadres: Avenue du port 86C/3000
Stad: Bruxelles
Postcode: 1000
Land: België
Contactpunt: Renaud Tondeur
Telefoon: +32 27757706
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt
8.1 ORG-0002
Officiële naam: 3P
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten
8.1 ORG-0003
Officiële naam: FPS Policy and Support
Registratienummer: BE001
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
8.1 ORG-0004
Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: rue de la Science 33, 1040 Bruxelles
Stad: Bruxelles
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: ba9947de-4035-41f2-971c-0f906e1cbe07- 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-11-17+01:0000:00:00+01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: NederlandsFrans
11.2 Informatie over de bekendmaking