N. 324066 - 11/17/2023 2:43 PM 3PID2380 2023/2380/CON/EB (02e86a31-3f1d-4ba6-8f28-2f575677912a) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Vervanging serverinfrastructuur
Beknopte beschrijving : Vervanging serverinfrastructuur
N. 324066 (02e86a31-3f1d-4ba6-8f28-2f575677912a)
Relatie: 02e86a31-3f1d-4ba6-8f28-2f575677912a 
Referentienummer: 11/17/2023 2:43 PM 3PID2380 2023/2380/CON/EB
Publicatie datum: 25/11/2023
Uiterste datum: 18/12/2023
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Gemeentebestuur Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BEL, Emma Boerjan
+32 50630174
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Nee
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
02/12/2023 86a54b0a-ff1c-4dbf-8035-70056a876bca 02e86a31-3f1d-4ba6-8f28-2f575677912a 3
25/11/2023 8debda44-cb86-4c03-adcd-f0aecae3603d 02e86a31-3f1d-4ba6-8f28-2f575677912a 2
19/11/2023 3bdb2585-3741-434c-8620-109cfcdbf20e 02e86a31-3f1d-4ba6-8f28-2f575677912a 1
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Relevante beroepservaring: De inschrijver voegt bij de offerte 3 referenties van gelijkaardige opdrachten van minimaal 500.000,00 EUR, uitgevoerd gedurende de voorbije 3 jaar, vergezeld van een attest van goed uitvoering en met de contactgegevens van de projectverantwoordelijkeMinimumeisen: -
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - De inschrijver voegt bij zijn offerte een overzicht van het installatieteam. Dit overzicht moet minstens volgende gegevens bevatten: - CV van de projectmanager - Voorstelling van de personen uit het installatieteam + vermelding van de datum van hun indiensttreding (minimum 3 jaar in dienst) en hun relevante ervaring. Minimumeisen: -
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
AWARD
LOT-0001
cost (40) - Prijs
AWARD
LOT-0001
quality (25) - Servers & Back-up oplossing
AWARD
LOT-0001
quality (25) - Service en stappenplan migratie
AWARD
LOT-0001
quality (10) - Leveringstermijn

Extracten

BELGIË: SERVERS
VERVANGING SERVERINFRASTRUCTUUR

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling - Wijziging van een aankondiging

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Gemeentebestuur Knokke-Heist
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Vervanging serverinfrastructuur
Beschrijving: Vervanging serverinfrastructuur
Identificatiecode van de procedure: 7d480100-88b7-44d4-977a-49da93acc0e8
Interne identificatiecode: PPP07M-2380/3/2023/2380/CON/EB
Type procedure: Openbaar
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 48820000 Servers

2.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Knokke-Heist
Postcode: 8300
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie: Grondgebied Knokke-Heist

2.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Knokke-Heist
Postcode: 8300
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie: Grondgebied Knokke-Heist

2.1.3 Waarde

Maximumwaarde van de raamovereenkomst: 750 000 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie UEA)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie UEA)
Faillissement: Faillissement. (zie UEA)
Corruptie: Corruptie. (zie UEA)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie UEA)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie UEA)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie UEA)
Fraude: Fraude. (zie UEA)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie UEA)
Insolventie: Insolventie. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie UEA)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie UEA)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie UEA)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie UEA)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie UEA)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie UEA)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie UEA)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie UEA)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie UEA)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie UEA)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie UEA)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie UEA)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Vervanging serverinfrastructuur
Beschrijving: Vervanging serverinfrastructuur
Interne identificatiecode: 2023/2380/CON/EB 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 48820000 Servers
Aanvullende classificatie (cpv): 48820000 Servers

5.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Knokke-Heist
Postcode: 8300
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie: Grondgebied Knokke-Heist

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/02/2024
Looptijd: 60 Maand

5.1.5 Waarde

Maximumwaarde van de raamovereenkomst: 750 000 Euro

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Relevante beroepservaring: De inschrijver voegt bij de offerte 3 referenties van gelijkaardige opdrachten van minimaal 500.000,00 EUR, uitgevoerd gedurende de voorbije 3 jaar, vergezeld van een attest van goed uitvoering en met de contactgegevens van de projectverantwoordelijkeMinimumeisen: -
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De inschrijver voegt bij zijn offerte een overzicht van het installatieteam. Dit overzicht moet minstens volgende gegevens bevatten: - CV van de projectmanager - Voorstelling van de personen uit het installatieteam + vermelding van de datum van hun indiensttreding (minimum 3 jaar in dienst) en hun relevante ervaring. Minimumeisen: -
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 40
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Servers & Back-up oplossing
Gewicht (punten, exact): 25
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Service en stappenplan migratie
Gewicht (punten, exact): 25
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Leveringstermijn
Gewicht (punten, exact): 10
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2380/7M/2023

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 18/12/2023 11:00 +01:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 Dag
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 18/12/2023 11:00 +01:00
Plaats: Stadhuis Knokke, Zaal A. Verwee 1ste verdieping
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging
Rechtvaardiging voor de looptijd van de raamovereenkomst: <br> om de financiële impact van o.a. de totaalvernieuwing over een langere periode te kunnen spreiden.<br> Innovatie op serverniveau verloopt niet zo snel als bij andere hardware en dat gelet op de complexiteit van het geheel is een vernieuwing pas aan de orde na 60 maanden.
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Gemeentebestuur Knokke-Heist
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Gemeentebestuur Knokke-Heist
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P
TED eSender: FPS Policy and Support

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Gemeentebestuur Knokke-Heist
Registratienummer: 207691252
Postadres: Alfred Verweeplein 1
Stad: Knokke-Heist
Postcode: 8300
Land: België
Contactpunt: Emma Boerjan
Telefoon: +32 50630174
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: FPS Policy and Support
Registratienummer: BE001
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: 3bdb2585-3741-434c-8620-109cfcdbf20e-01
Voornaamste reden voor de wijziging: Informatie bijgewerkt

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling: PROCEDURE

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 8debda44-cb86-4c03-adcd-f0aecae3603d - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 23/11/2023 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 23/11/2023 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking