Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370972 (2020-510204)
Referentienummer:ANB-GGW-2020-20-F02_0
Publicatie datum:26/03/2020
Uiterste datum:20/04/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Voorbereidend onderzoek, ex-situ kweek en uitzet knoflookpad in kader van het de uitvoering van het SBP Knoflookpad en met ondersteuning van het LIFE 14 IPE BE002 BNIP – Action C.2
Beknopte beschrijving:
Voorbereidend onderzoek, ex-situ kweek en uitzet knoflookpad in kader van het de uitvoering van het SBP Knoflookpad en met ondersteuning van het LIFE 14 IPE BE002 BNIP – Action C.2
Aanbestedende overheid:
Agentschap voor Natuur en Bos, Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel BE, Lily Gora
+32 479799372
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
06/04/2020 2020-511498 2020-510204 1_E1
26/03/2020 2020-510204 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Agentschap voor Natuur en Bos
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16776
Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 bus 75
Brussel
1000
Lily Gora
Telefoon: +32 479799372
lily.gora@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370972
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370972
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=ANB-GGW-2020-20-F02
Natuur en Bos

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Voorbereidend onderzoek, ex-situ kweek en uitzet knoflookpad in kader van het de uitvoering van het SBP Knoflookpad en met ondersteuning van het LIFE 14 IPE BE002 BNIP - Action C.2


ANB-GGW-2020-20-F02_0

Voorbereidend onderzoek, ex-situ kweek en uitzet knoflookpad in kader van het de uitvoering van het SBP Knoflookpad en met ondersteuning van het LIFE 14 IPE BE002 BNIP - Action C.2


Voorbereidend onderzoek, ex-situ kweek en uitzet knoflookpad in kader van het de uitvoering van het SBP Knoflookpad en met ondersteuning van het LIFE 14 IPE BE002 BNIP - Action C.2


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 36

de opdracht kan 2 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar


LIFE 14 IPE BE002 BNIP - Action C.2


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 en 68 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden en de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden.

Indien een bovenvermelde uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria (zie A.1.3., b).

Bewijsmiddelen:

Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling.

Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte.

De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen:

• de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister volgens het bijzonder model 596.1 - 32: overheidsopdrachten dat maximaal 6 maand oud is op de limietdatum voor ontvangst van de offertes;

• de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

• de buitenlandse inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maanden oud is of geldig is conform de wetgeving van het land van herkomst op de limietdatum voor ontvangst van de offertes, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling.

Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.

Non-discriminatie:

De aanbestedende overheid heeft, in elke fase van de plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten indien ze met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 van de Wet Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden. Onder sociaal en arbeidsrecht wordt onder meer verstaan de wetgeving opgenomen onder I.5, b)


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-04-20
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-26