N. 430043 (2021-546625) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 430043 (2021-546625)
Referentienummer:Ons-PPP0RE-154/1004/20210001-F21_0
Publicatie datum:25/11/2021
Uiterste datum:13/12/2021
Gunningsdatum:
 
Type:Sociale en andere specifieke diensten - overheidsopdrachten
Procedure type:Procedure met onderhandelingen
Market type:NA
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Verstrekken van warme maaltijden in koude lijn voor kinderdagverblijven - dienstenopdracht - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Ferm Kinderopvang vzw, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal BE, Mevrouw Mia Houthuys
+32 16243987
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
30/11/2021 2021-547311 2021-546625 0_E1
25/11/2021 2021-546625 0
25/11/2021 2021-546625 0

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2021-546625
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Ferm Kinderopvang vzw
Nationaal identificatienummer: 0416.117.627
Remylaan 4b
Wijgmaal
3018
Mevrouw Mia Houthuys
Telefoon: +32 16243987
mhouthuys@samenferm.be
www.samenferm.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/154/RE/2021
SamenFerm fv
Nationaal identificatienummer: 0670.599.996
Remylaan 4b
Wijgmaal
3018
Mevrouw Greet Nys
Telefoon: +32 16243978
gnys@samenferm.be
www.SamenFerm.be
https://eten.publicprocurement.be

Uitnodiging tot indienen offerte - Verstrekken van warme maaltijden in koude lijn voor kinderdagverblijven - dienstenopdracht - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


20210001

zie II.2.4


diverse locaties


Verstrekken van warme maaltijden in koude lijn voor kinderdagverblijven


Looptijd in maanden 12

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) :

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) :

1. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, van de kandidaat onderneming over de laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen.

2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) :

1. Een lijst van reeds bestaande klanten (minimum 3 waarvan minstens 2 kinderdagverblijven) van de afgelopen 3 jaar die eventuee...(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING: PROCEDURE


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-13
Plaatselijke tijd: 00:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Smoldersplein 5
Leuven
3000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Smoldersplein 5
Leuven
3000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-25