N. 465345 (2022-545980) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465345 (2022-545980)
Relatie: 2022-531164 
Referentienummer:Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba-2022/deuren-F03_0
Publicatie datum:22/11/2022
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type:Gunning
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Leveren en plaatsen van deurgehelen
Beknopte beschrijving:
Onderhavige opdracht is een opdracht voor werken en heeft als voorwerp ‘leveren en plaatsen deurgehelen' binnen het patrimonium van de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvestiging.De aannemer dient, conform de technische bepalingen, alle gevraagde binnendeuren en aanhorigheden op maat te maken en navolgend te leveren en te installeren.
Aanbestedende overheid:
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba, Bezemstraat 83/131, 1600 Sint-Pieters-Leeuw BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba
Nationaal identificatienummer: 0403.304.026_24018
Bezemstraat 83/131
Sint-Pieters-Leeuw
1600
walter.denayer@volkshuisvesting.be
www.volkshuisvesting.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465345

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Leveren en plaatsen van deurgehelen


Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba-2022/deuren-F03_0

Onderhavige opdracht is een opdracht voor werken en heeft als voorwerp ‘leveren en plaatsen deurgehelen' binnen het patrimonium van de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvestiging.

De aannemer dient, conform de technische bepalingen, alle gevraagde binnendeuren en aanhorigheden op maat te maken en navolgend te leveren en te installeren.


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 269993.58

Onderhavige opdracht is een opdracht voor werken en heeft als voorwerp ‘leveren en plaatsen deurgehelen' binnen het patrimonium van de gewestelijke maatschappij voor volkshuisvestiging.

De aannemer dient, conform de technische bepalingen, alle gevraagde binnendeuren en aanhorigheden op maat te maken en navolgend te leveren en te installeren.


Gunningscriteria
Kostencriterium Naam: Prijs
Weging: 40
Kostencriterium Naam: Uitvoeringstermijn
Weging: 60

meetstaat mag aangevuld worden


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-28
Aantal inschrijvingen: 3
Naam en adres van de contractant:
REI Projects
Dendermonde
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 269993.58

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Brussel
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-22