N. 476357 (2023-510521) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: R/005836 Zonhoven, Schoolomgeving Ter Molen
Beknopte beschrijving : De opdracht behelst vooral: - Opbraak van bestaande wegenis - De aanleg van een riolering - Wegherstellingswerken - Aanleg van nieuwe wegenis
N. 476357 (2023-510521)
Relatie: 2022-544056 
Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R/005836 Zonhoven, Schoolomgeving Ter Molen-F03_0
Publicatie datum: 16/03/2023
 
Type: Gunning
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Brusselsesteenweg 199
MELLE
9090
aankoop.aannemers@fluvius.be
www.fluvius.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476357
Netbeheerder
Netbeheerder riolering, gas, elektriciteit, warmte en KTV

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


R/005836 Zonhoven, Schoolomgeving Ter Molen


Fluvius Klassieke sector-R/005836 Zonhoven, Schoolomgeving Ter Molen-F03_1

De opdracht behelst vooral:

- Opbraak van bestaande wegenis

- De aanleg van een riolering

- Wegherstellingswerken

- Aanleg van nieuwe wegenis


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 514647.00

Zonhoven


De opdracht behelst vooral:

- Opbraak van bestaande wegenis

- De aanleg van een riolering

- Wegherstellingswerken

- Aanleg van nieuwe wegenis


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2023-03-06
Aantal inschrijvingen: 7
Naam en adres van de contractant:
V&V Infra
Nationaal identificatienummer: 838428705
Industriepark 20 IZ Webbekom
Diest
3290
Geraamde totale waarde: 514647.00
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 481248.33

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.

Opmerking met betrekking tot de offerte: Op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs in te geven, welke u heeft ingegeven in het offerteformulier.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16