N. 476360 (2023-510529) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: R/004192 Staden, Bruggestraat
Beknopte beschrijving : De opdracht behelst vooral:- Opbraak van bestaande wegenis- Opbraak bestaande rioleringen- Aanleg van nieuwe rioleringen- Bouwen van pompstation- Aanleg van nieuwe wegenis- Wegherstellingswerken - Aanverwante werken
N. 476360 (2023-510529)
Relatie: 2022-539534 
Referentienummer: Fluvius Klassieke sector-R/004192 Staden, Bruggestraat-F03_0
Publicatie datum: 16/03/2023
 
Type: Gunning
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_26906
Brusselsesteenweg 199
MELLE
9090
aankoop.aannemers@fluvius.be
www.fluvius.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476360
Netbeheerder
Netbeheerder riolering, gas, elektriciteit, warmte en KTV

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


R/004192 Staden, Bruggestraat


Fluvius Klassieke sector-R/004192 Staden, Bruggestraat-F03_0

De opdracht behelst vooral:

- Opbraak van bestaande wegenis

- Opbraak bestaande rioleringen

- Aanleg van nieuwe rioleringen

- Bouwen van pompstation

- Aanleg van nieuwe wegenis

- Wegherstellingswerken

- Aanverwante werken


Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3559260.86

Staden


De opdracht behelst vooral:

- Opbraak van bestaande wegenis

- Opbraak bestaande rioleringen

- Aanleg van nieuwe rioleringen

- Bouwen van pompstation

- Aanleg van nieuwe wegenis

- Wegherstellingswerken

- Aanverwante werken


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2023-02-09
Aantal inschrijvingen: 3
Naam en adres van de contractant:
Luc Penninck
Nationaal identificatienummer: 411887734
Rumbeeksegravier 110
Roeselare
8800
Geraamde totale waarde: 2186706.56
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3559260.86

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.

Opmerking met betrekking tot de offerte: Op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs in te geven, welke u heeft ingegeven in het offerteformulier.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16