N. 494363 (2023-536703) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Bouw van het elektrisch onderstation “Heembeek”
Beknopte beschrijving : Het onderwerp van deze opdracht is het nieuw bouwen van een elektrisch onderstation van het ondergrondse type. Het project situeert zich op de hoek van de Heembeekstraat en de Ankerstraat te 1120 Brussel. Dit elektrisch onderstation is volledig gewijd aan en onmisbaar voor de stroomvoorziening van de nieuwe tramlijn 10 “Rogier-Militair Hospitaal” (project MOVE NOhW), waarvan de werf van bijna drie kilometer nieuwe sporen in Neder-over-Heembeek is aangevat op 9 januari 2023. Dankzij dit onderstation zal het mogelijk zijn om ondergronds en via de bovenleidingspalen stroom te leveren aan de bovenleidingen van het eerste nieuwe stuk tramlijn dat door de Heembeekstraat zal lopen.
N. 494363 (2023-536703)
Relatie: 2023-523345 
Referentienummer: MIVB - STIB Procurement & Logistics-CW26515 (2)-F03_0
Publicatie datum: 16/11/2023
 
Type: Gunning
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Nationaal identificatienummer: 0247.499.953_241
Koningsstraat 76
Brussel
1000
Telefoon: +32 490671713
gaelle.kiabankembiakulayi@stib.brussels
www.stib.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=494363
Vervoers

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Bouw van het elektrisch onderstation “Heembeek”


MIVB - STIB Procurement & Logistics-CW26515 (2)-F03_0

Het onderwerp van deze opdracht is het nieuw bouwen van een elektrisch onderstation van het ondergrondse type. Het project situeert zich op de hoek van de Heembeekstraat en de Ankerstraat te 1120 Brussel. Dit elektrisch onderstation is volledig gewijd aan en onmisbaar voor de stroomvoorziening van de nieuwe tramlijn 10 “Rogier-Militair Hospitaal” (project MOVE NOhW), waarvan de werf van bijna drie kilometer nieuwe sporen in Neder-over-Heembeek is aangevat op 9 januari 2023. Dankzij dit onderstation zal het mogelijk zijn om ondergronds en via de bovenleidingspalen stroom te leveren aan de bovenleidingen van het eerste nieuwe stuk tramlijn dat door de Heembeekstraat zal lopen.


m


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

NA


De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschaapstraat 33
Brussels
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad Van State
Wetenschaapstraat 33
Brussels
1040
Beroepsprocedure

In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, ingesteld binnen de in §2 tot §4 bedoelde termijnen vanaf de

bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het geval, zo niet kunnen ze niet ontvankelijk verklaard worden.

De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.

De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad Van State
Wetenschapstraat 33
Brussels
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-11-16