N. 494403 (2023-536705) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Ontwikkeling van methodiek voor constructieve dialoog over werkbaar werk binnen KMO's
Beknopte beschrijving : Het doel van deze opdracht is het ontwerpen van (een) overlegmethodiek(en) die KMO's binnen Vlaanderen de nodige handvatten bied(t)(en) om een constructieve en duurzame dialoog te voeren over werkbaar werk en actie te ondernemen.
N. 494403 (2023-536705)
Relatie: 2023-529407 
Referentienummer: Departement Werk en Sociale Economie-20230714B-F03_0
Publicatie datum: 17/11/2023
 
Type: Gunning
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Perceel nr.:
Contractant
1


Datum sluiting overeenkomst:
Geraamde totale waarde: 0
Laagste - Hoogste offerte:
De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Departement Werk en Sociale Economie
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16764
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20
Brussel
1030
Telefoon: +32 475342605
nikas.goossens@vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/werk
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=494403
Werk

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ontwikkeling van methodiek voor constructieve dialoog over werkbaar werk binnen KMO's


Departement Werk en Sociale Economie-20230714B-F03_0

Het doel van deze opdracht is het ontwerpen van (een) overlegmethodiek(en) die KMO's binnen Vlaanderen de nodige handvatten bied(t)(en) om een constructieve en duurzame dialoog te voeren over werkbaar werk en actie te ondernemen.


Vlaanderen


Het doel van deze opdracht is het ontwerpen van (een) overlegmethodiek(en) die KMO's binnen Vlaanderen de nodige handvatten bied(t)(en) om een constructieve en duurzame dialoog te voeren over werkbaar werk en actie te ondernemen.


Gunningscriteria
Prijs

AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


De opdracht/het perceel wordt niet gegund
eNotification
Originele datum van verzending: 2023-07-14

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-11-17