Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 370979 (2020-510228)
Referentienummer:Boutersem-PPP04K-889/0008/Schoolspo-F02_0
Publicatie datum:26/03/2020
Uiterste datum:04/05/2020
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Renovatie schoolsportzaal. Deel 1- renovatie sporthal ( en afbraak bestaande kleuterschool
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Boutersem, Neervelpsestraat 11, 3370 Boutersem BE, De heer Marc Van Esch
+32 16735978
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/04/2020 2020-512315 2020-510228 0_E1
26/03/2020 2020-510228 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Boutersem
Neervelpsestraat 11
Boutersem
3370
De heer Marc Van Esch
Telefoon: +32 16735978
marc.vanesch@boutersem.be
Fax: +32 16735975
www.boutersem.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/889/4K/2020
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Renovatie schoolsportzaal. Deel 1- renovatie sporthal ( en afbraak bestaande kleuterschool


Schoolsportzaal/deel 1 renovatie en afbraak-v2

zie II.2.4


Sportzaal


Renovatie schoolsportzaal. Deel 1- renovatie sporthal ( en afbraak bestaande kleuterschool


Gunningscriteria
Prijs
Einde 2020-12-01

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. zie lastenboek


1. zie lastenboek


1. zie lastenboek


1. zie lastenboek

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-05-04
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2020-09-01
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2020-05-04
Plaatselijke tijd: 10:00

Gemeentehuis, Trouwzaal


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Dit dossier is hetzelfde als het dossier dat opgeladen werd op 20 maart maar de mogelijkheid tot e-tendering werd niet opgenomen.

De offertes kunnen elektronisch ingediend worden


Beroepsinstantie
College van Burgemeester en Schepenen
Neervelpsestraat 11
Boutersem
3370
Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-03-26