N. 578674 - D1389_Vondersbroek sporthal (9af80d2d-fb52-4f99-bbf4-dea45d45fb29) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Het bouwen van een nieuw schoolgebouw voor sport, een fietsenstalling en buitenaanlegwerken. (Scholencampus Wico -campus Neerpelt.)
Beknopte beschrijving : Het bouwen van een nieuw schoolgebouw voor sport, een fietsenstalling en buitenaanlegwerken.
N. 578674 (9af80d2d-fb52-4f99-bbf4-dea45d45fb29)
Relatie: 9af80d2d-fb52-4f99-bbf4-dea45d45fb29 
Referentienummer: D1389_Vondersbroek sporthal
Publicatie datum: 17/05/2024
Uiterste datum: 29/05/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: Limburg
Aanbestedende overheid :
dbv-architecten, Prins Bisschopssingel, 34/b3, 3500 Hasselt BEL
+32 11229074
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
30/05/2024 9c3c77a0-f0e1-4eed-85ce-2f7427fa7b5e 9af80d2d-fb52-4f99-bbf4-dea45d45fb29 1
17/05/2024 1e37ab99-0d20-44e6-9eae-d7efb467c6c5 9af80d2d-fb52-4f99-bbf4-dea45d45fb29 2
13/05/2024 1cb5d0fa-f0f4-4a54-ad53-2ebae33a877c 9af80d2d-fb52-4f99-bbf4-dea45d45fb29 1
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
SELECTION
LOT-0001
ef-stand - Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
SELECTION
LOT-0001
sui-act - Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
AWARD
LOT-0001
price - op basis van de laagste prijs zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

Extracten

BELGIË: BOUWEN VAN MIDDELBARE SCHOOL
HET BOUWEN VAN EEN NIEUW SCHOOLGEBOUW VOOR SPORT, EEN FIETSENSTALLING EN BUITENAANLEGWERKEN. (SCHOLENCAMPUS WICO -CAMPUS NEERPELT.)

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling - Wijziging van een aankondiging

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: dbv-architecten
Rechtsvorm van de koper: Organisatie die een door een aanbestedende dienst gesubsidieerde opdracht gunt
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

1.1 Koper

Officiële naam: WICO
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Het bouwen van een nieuw schoolgebouw voor sport, een fietsenstalling en buitenaanlegwerken. (Scholencampus Wico -campus Neerpelt.)
Beschrijving: Het bouwen van een nieuw schoolgebouw voor sport, een fietsenstalling en buitenaanlegwerken.
Identificatiecode van de procedure: d81988f9-183a-4abf-9203-d20c2c56f6d5
Interne identificatiecode: D1389_Vondersbroek sporthal
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: ja
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure: Urgente reden.
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45214220 Bouwen van middelbare school

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Zie aanbestedingsdocumenten voor de volledige lijst van uitsluitingsgronden

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: D1389_Vondersbroek sporthal
Beschrijving: Het bouwen van een nieuw schoolgebouw voor sport, een fietsenstalling en buitenaanlegwerken.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45214000 Gebouwen voor onderwijs en onderzoek

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: op basis van de laagste prijs zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 29/05/2024 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afd. Hasselt
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: dbv-architecten
Registratienummer: 0423902569_1257
Postadres: Prins Bisschopssingel, 34/b3
Stad: Hasselt
Postcode: 3500
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Telefoon: +32 11229074
Fax: +32 11229084
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afd. Hasselt
Registratienummer: 0308.357.753
Stad: Parklaan 25/2 3500 Hasselt
Land: België
Telefoon: +32 11374154
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0004

Officiële naam: WICO
Registratienummer: 0444.389.464
Stad: Watermolenstraat 14 3910 Pelt
Land: België
E-mail: info@wico.be
Telefoon: 011 53 99 70
Rollen van deze organisatie:
Koper

10. Wijziging van een aankondiging

Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: 1cb5d0fa-f0f4-4a54-ad53-2ebae33a877c-01

10.1 Wijziging van een aankondiging

Identificatiecode afdeling: PROCEDURE
De aanbestedingsstukken zijn gewijzigd op: 17/05/2024

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 1e37ab99-0d20-44e6-9eae-d7efb467c6c5 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 17/05/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 17/05/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking