Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 138/2019 - 341125-2019 ( Ref: 576400-2018)
Publicatiedatum:19/07/2019
Uiterste datum:19/08/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de gestion de documents
Aanbestedende overheid:
Société des transports intercommunaux de Bruxelles — Procurement & Logistics Department 0247.499.953_241

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
72512000
Beschrijving:
Documentbeheerdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société des transports intercommunaux de Bruxelles - Procurement & Logistics Department 0247.499.953_241 Rue Royale 76 Bruxelles 1000 Telefoon: +32 25638118 _hidden_@mivb.brussels www.stib.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347728 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347728 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL_3906%2FEA%2FPVH-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

AL_3906_Délivrance de services en gestion de l’information

MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_3906/EA/PVH-F05_0

Un accord-cadre pour la délivrance de services en gestion de l’information, entre autres:

1) service «analyse des besoins»;

2) service «architecture de l’information».

3) service «configuration technique»;

4) service «migration assistée»;

5) service «knowledge management».

Les missions peuvent être de 2 types:

- mise à disposition d’un ou plusieurs consultants sur base de leur profil (time and material),

- réalisation d’une mission précise selon un cahier des spécifications bien précis (fixed price).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Classe: N/A, catégorie: N/A.

AFDELING: PROCEDURE

3 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 249-576400 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-19 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-08-20 De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-11-19

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société des transports intercommunaux de Bruxelles - Procurement & Logistics Department 0247.499.953_241 Rue Royale 76 Bruxelles 1000 Telefoon: +32 25638118 _hidden_@mivb.brussels www.stib.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347728 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347728 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL_3906%2FEA%2FPVH-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

AL_3906_Délivrance de services en gestion de l’information

MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_3906/EA/PVH-F05_0

Un accord-cadre pour la délivrance de services en gestion de l’information, entre autres:

1) service «analyse des besoins»;

2) service «architecture de l’information».

3) service «configuration technique»;

4) service «migration assistée»;

5) service «knowledge management».

Les missions peuvent être de 2 types:

- mise à disposition d’un ou plusieurs consultants sur base de leur profil (time and material),

- réalisation d’une mission précise selon un cahier des spécifications bien précis (fixed price).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Classe: N/A, catégorie: N/A.

AFDELING: PROCEDURE

3 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 249-576400 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-19 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-08-20 De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-11-19

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department 0247.499.953_241 Koningsstraat 76 Brussel 1000 Telefoon: +32 25638118 _hidden_@mivb.brussels www.stib.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347728 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=347728 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL_3906%2FEA%2FPVH-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

AL_3906_Levering van diensten in informatiebeheer

MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_3906/EA/PVH-F05_0

Een raamovereenkomst voor de levering van diensten in informatiebeheer, o.a.:

1) Dienst - behoeftenanalyse;

2) Dienst - informatiearchitectuur;

3) Dienst - technische configuratie;

4) Dienst - geassisteerde migratie;

5) Dienst - knowledge management.

Er zijn 2 soorten taken:

- terbeschikkingstelling van een of meerdere consultants op basis van hun profiel (time and material),

- uitvoering van een precieze taak volgens een behoorlijk gedetailleerd bestek met specificaties (fixed price).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: n.v.t., categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

3 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 249-576400 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-08-19 Plaatselijke tijd: 10:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2019-08-20 De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-11-19

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-07-16