Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 157/2019 - 388529-2019 ( Ref: 014469-2019)
Publicatiedatum:16/08/2019
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Aanbestedende overheid:
Gemeente Hamme

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Hamme Marktplein 1 Hamme 9220 Telefoon: +32 52475511 _hidden_@hamme.be www.hamme.be Stadsbestuur Dendermonde Fr. Courtensstraat 11 Dendermonde 9200 _hidden_@dendermonde.be www.dendermonde.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanleg van fietspaden en rioleringen in Smidsestraat, Denstraat, Hebbestraat: ontwerp en leiding van de werken

39

Zie II.2.4).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 311725.08

Smidsestraat, Denstraat, Hebbestraat.

Deze opdracht betreft de studie en het ontwerp voor de aanleg van fietspaden en rioleringen in de Smidsestraat, Denstraat, Hebbestraat te Dendermonde en Hamme. Ook de rijwegen en voetpaden dienen vernieuwd en heringericht te worden met aandacht voor verkeersveiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte.

De fietspaden worden ontworpen volgens de regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (besluit van Vlaamse Regering van 25.1.2013 en latere wijzigingen en het reglement van de provincie Oost-Vlaanderen met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds) en latere wijzigingen).

De rioleringen worden ontworpen volgens de voorwaarden betreffende de subsidiëring van werken tot bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (besluit van Vlaamse Regering van 5.5.2017 en latere wijzigingen).

De woningen, die lozen in de nieuwe riolering, dienen optimaal afgekoppeld te worden. Hiervoor dienen afkoppelingsstudies uitgevoerd te worden.

Ook dienen er waar nodig rooilijn- en onteigeningsplannen opgemaakt te worden en een projectnota m.b.t. onteigening.

De totale lengte bedraagt circa 3 010 m waarvan circa 1 470 m op grondgebied Dendermonde en circa 1 540 m op grondgebied Hamme.

Als 1 e fase zal een aanbestedingsdossier uitgewerkt worden zonder betoelaging voor de aanleg van een bijkomend fietspad aan de noordzijde van de Denstraat ten oosten en westen van de N41 te Dendermonde. De oversteken dienen dan uitgewerkt te worden met aandacht voor verkeersveiligheid. De aansluiting op de gewestweg N41 dient ontworpen te worden in overleg met het Vlaamse gewest.

De juiste afbakening van de projectzone van de 1 e fase zal bepaald worden tijdens het ontwerp van deze fase op basis van technische en verkeerskundige gegevens en op basis van de opmerkingen van de subsidiërende overheden. De lengte bevat circa 300 m op grondgebied Dendermonde. Deze fase dient maximaal te passen in de eindvisie van de totale herinrichting van het volledige project.

De uitvoering van de werken op het volledige tracé wordt indicatief geraamd op ca. 5 841 000 EUR exclusief btw inclusief de werken in fase 1. De uitvoering van de werken van fase 1 wordt indicatief geraamd op ca 150 000 EUR exclusief btw. Voor de bepaling van het ereloon voor het ontwerp en de leiding van de werken in fase 1 zal de opgegeven aanpassingscoëfficient in het offerteformulier toegepast worden op het KVIV-tarief dat van toepassing is op het uitvoeringsbedrag van fase 1.

De vermelding van deze bedragen in dit bestek en de opmetingstaat gebeurt op basis van een voorlopige inschatting zonder studie van de technische gegevens en kan geen aanleiding geven tot latere betwistingen en schadeclaims inzake de bepaling van het ereloon indien het bedrag van de eindafrekening van de saneringswerken in belangrijke mate afwijkt van de indicatieve raming. In het inschrijvingsbiljet van de offerte is het indicatieve ramingsbedrag van ca 5 841 000 EUR exclusief btw voorlopig gebruikt als basis om de opdracht te kunnen gunnen. De effectieve verrekening van het ereloon zal gebeuren op basis van het bedrag van de eindafrekening van de werken.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 008-014469 Opdracht nr.: 39

Aanleg van fietspaden en rioleringen in Smidsestraat, Denstraat, Hebbestraat: ontwerp en leiding van de werken

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-12 Aantal inschrijvingen: 7 3 0 0 7 Naam en adres van de contractant: Evolta Damstraat 220 Moerbeke 9180 Telefoon: +32 93269292 _hidden_@evolta.be Fax: +32 93467721 http://www.mebumar.be/ Totale waarde van de opdracht/het perceel: 311725.08

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapsstraat 37 Brussel (Etterbeek) 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Hamme Marktplein 1 Hamme 9220 Telefoon: +32 52475511 _hidden_@hamme.be www.hamme.be Stadsbestuur Dendermonde Fr. Courtensstraat 11 Dendermonde 9200 _hidden_@dendermonde.be www.dendermonde.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanleg van fietspaden en rioleringen in Smidsestraat, Denstraat, Hebbestraat: ontwerp en leiding van de werken

39

Zie II.2.4).

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 311725.08

Smidsestraat, Denstraat, Hebbestraat.

Deze opdracht betreft de studie en het ontwerp voor de aanleg van fietspaden en rioleringen in de Smidsestraat, Denstraat, Hebbestraat te Dendermonde en Hamme. Ook de rijwegen en voetpaden dienen vernieuwd en heringericht te worden met aandacht voor verkeersveiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte.

De fietspaden worden ontworpen volgens de regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking voor het mobiliteitsbeleid (besluit van Vlaamse Regering van 25.1.2013 en latere wijzigingen en het reglement van de provincie Oost-Vlaanderen met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds) en latere wijzigingen).

De rioleringen worden ontworpen volgens de voorwaarden betreffende de subsidiëring van werken tot bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (besluit van Vlaamse Regering van 5.5.2017 en latere wijzigingen).

De woningen, die lozen in de nieuwe riolering, dienen optimaal afgekoppeld te worden. Hiervoor dienen afkoppelingsstudies uitgevoerd te worden.

Ook dienen er waar nodig rooilijn- en onteigeningsplannen opgemaakt te worden en een projectnota m.b.t. onteigening.

De totale lengte bedraagt circa 3 010 m waarvan circa 1 470 m op grondgebied Dendermonde en circa 1 540 m op grondgebied Hamme.

Als 1 e fase zal een aanbestedingsdossier uitgewerkt worden zonder betoelaging voor de aanleg van een bijkomend fietspad aan de noordzijde van de Denstraat ten oosten en westen van de N41 te Dendermonde. De oversteken dienen dan uitgewerkt te worden met aandacht voor verkeersveiligheid. De aansluiting op de gewestweg N41 dient ontworpen te worden in overleg met het Vlaamse gewest.

De juiste afbakening van de projectzone van de 1 e fase zal bepaald worden tijdens het ontwerp van deze fase op basis van technische en verkeerskundige gegevens en op basis van de opmerkingen van de subsidiërende overheden. De lengte bevat circa 300 m op grondgebied Dendermonde. Deze fase dient maximaal te passen in de eindvisie van de totale herinrichting van het volledige project.

De uitvoering van de werken op het volledige tracé wordt indicatief geraamd op ca. 5 841 000 EUR exclusief btw inclusief de werken in fase 1. De uitvoering van de werken van fase 1 wordt indicatief geraamd op ca 150 000 EUR exclusief btw. Voor de bepaling van het ereloon voor het ontwerp en de leiding van de werken in fase 1 zal de opgegeven aanpassingscoëfficient in het offerteformulier toegepast worden op het KVIV-tarief dat van toepassing is op het uitvoeringsbedrag van fase 1.

De vermelding van deze bedragen in dit bestek en de opmetingstaat gebeurt op basis van een voorlopige inschatting zonder studie van de technische gegevens en kan geen aanleiding geven tot latere betwistingen en schadeclaims inzake de bepaling van het ereloon indien het bedrag van de eindafrekening van de saneringswerken in belangrijke mate afwijkt van de indicatieve raming. In het inschrijvingsbiljet van de offerte is het indicatieve ramingsbedrag van ca 5 841 000 EUR exclusief btw voorlopig gebruikt als basis om de opdracht te kunnen gunnen. De effectieve verrekening van het ereloon zal gebeuren op basis van het bedrag van de eindafrekening van de werken.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 008-014469 Opdracht nr.: 39

Aanleg van fietspaden en rioleringen in Smidsestraat, Denstraat, Hebbestraat: ontwerp en leiding van de werken

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2019-08-12 Aantal inschrijvingen: 7 3 0 0 7 Naam en adres van de contractant: Evolta Damstraat 220 Moerbeke 9180 Telefoon: +32 93269292 _hidden_@evolta.be Fax: +32 93467721 http://www.mebumar.be/ Totale waarde van de opdracht/het perceel: 311725.08

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapsstraat 37 Brussel (Etterbeek) 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-08-13