Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 8/2020 - 014472-2020 ( Ref: 178225-2019)
Publicatiedatum:13/01/2020
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
Aanbestedende overheid:
Politie Nederland

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000, 71200000, 71300000, 71400000, 79932000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.
Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.
Dienstverlening door ingenieurs.
Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.
Binnenhuisarchitectuur.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Politie Nederland Marten Meesweg 35 Rotterdam 3068 AV Paul Wijnands Telefoon: +31 652368594 _hidden_@politie.nl http://www.politie.nl http://www.politie.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ontwerp disctrictskantoor Walcheren

A100071

Opdrachtnemer voert de opdracht uit en stelt daarvoor, in overleg met het projectteam van de Politie, een integraal ontwerp op basis van Total Engineering op en werkt dit uit tot een technisch ontwerp/STABU-bestek. Daarnaast ondersteunt opdrachtnemer de Politie in de contractfase van de aannemer en de bouwuitvoering van het project.

Dit nieuwe pand komt te liggen op een nieuw te verwerven kavel aan de Mortiereboulevard te Middelburg. Het pand zal na realisatie onderdak bieden aan het Districtsbureau en het Robuust Basisteam van Walcheren. Het bruto vloeroppervlak van het nieuwe pand is circa 6 800 tot 7 200 vierkante meter verdeeld over naar verwachting 4 lagen. Het gebouw krijgt in hoofdlijnen de volgende functies: kantoorruimtes, publiekszone, arrestantengebied, kleedruimten met wasgelegenheid en opslag, ...

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 780000.00

Middelburg

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure conform hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW2016).

Een niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure bestaande uit 2 fases, de selectiefase en de inschrijvingsfase. De Politie heeft met deze selectieleidraad in de selectiefase het doel vijf (5) gegadigden te selecteren voor de inschrijvingsfase.

Deze geselecteerde gegadigden uit de selectiefase kunnen vervolgens op basis van een inschrijvingsleidraad een inschrijving indienen. De inschrijvingen worden beoordeeld om vervolgens over te kunnen gaan tot gunning.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Visie op het ontwerp Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Visie op Procesmanagement Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Prijs Weging: 40 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-178225 Opdracht nr.: NP0028514 Perceel nr.: nvt

Ontwerpdiensten nieuwbouw Districtskantoor Walcheren te Middelburg

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-01 Aantal inschrijvingen: 5 5 0 0 5 Naam en adres van de contractant: EGM architecten bv Postbus 298 Dordrecht 3300 AG Totale waarde van de opdracht/het perceel: 780000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

MinJus Den Haag 2500 EH Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Politie Nederland Marten Meesweg 35 Rotterdam 3068 AV Paul Wijnands Telefoon: +31 652368594 _hidden_@politie.nl http://www.politie.nl http://www.politie.nl

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ontwerp disctrictskantoor Walcheren

A100071

Opdrachtnemer voert de opdracht uit en stelt daarvoor, in overleg met het projectteam van de Politie, een integraal ontwerp op basis van Total Engineering op en werkt dit uit tot een technisch ontwerp/STABU-bestek. Daarnaast ondersteunt opdrachtnemer de Politie in de contractfase van de aannemer en de bouwuitvoering van het project.

Dit nieuwe pand komt te liggen op een nieuw te verwerven kavel aan de Mortiereboulevard te Middelburg. Het pand zal na realisatie onderdak bieden aan het Districtsbureau en het Robuust Basisteam van Walcheren. Het bruto vloeroppervlak van het nieuwe pand is circa 6 800 tot 7 200 vierkante meter verdeeld over naar verwachting 4 lagen. Het gebouw krijgt in hoofdlijnen de volgende functies: kantoorruimtes, publiekszone, arrestantengebied, kleedruimten met wasgelegenheid en opslag, ...

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 780000.00

Middelburg

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure conform hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW2016).

Een niet-openbare procedure is een aanbestedingsprocedure bestaande uit 2 fases, de selectiefase en de inschrijvingsfase. De Politie heeft met deze selectieleidraad in de selectiefase het doel vijf (5) gegadigden te selecteren voor de inschrijvingsfase.

Deze geselecteerde gegadigden uit de selectiefase kunnen vervolgens op basis van een inschrijvingsleidraad een inschrijving indienen. De inschrijvingen worden beoordeeld om vervolgens over te kunnen gaan tot gunning.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Visie op het ontwerp Weging: 40 Kwaliteitscriterium Naam: Visie op Procesmanagement Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Prijs Weging: 40 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-178225 Opdracht nr.: NP0028514 Perceel nr.: nvt

Ontwerpdiensten nieuwbouw Districtskantoor Walcheren te Middelburg

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2020-01-01 Aantal inschrijvingen: 5 5 0 0 5 Naam en adres van de contractant: EGM architecten bv Postbus 298 Dordrecht 3300 AG Totale waarde van de opdracht/het perceel: 780000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

MinJus Den Haag 2500 EH Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-08