N. 228/2021 - 601270-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 228/2021 - 601270-2021 ( Ref: 542116-2021)
Publicatiedatum:24/11/2021
Uiterste datum:06/12/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services relatifs aux déchets radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux
Aanbestedende overheid:
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst 0862.014.551_26987

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90520000
Beschrijving:
Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst 0862.014.551_26987 Zuid III, Industrielaan 18 Aalst 9320 Luk De Ceukelaire Telefoon: +32 53858576 _hidden_@ilva.be http://www.ilva.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426587

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verwerven en verwerken van KGA ingezameld op de ILvA-recyclageparken

ILvA-YO/2021/21-F02_1

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin art. 2, 21° van de Wet inzake

overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

De uit te voeren dienst betreft het verwerven en verwerken van klein gevaarlijk afval (KGA)

ingezameld op de ILvA-recyclageparken (2022-2024).

De afhaling / het verwerven gebeurt op de ILvA-recyclageparken.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-19 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 207-542116 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2021-11-26 10:00 2021-12-06 10:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2021-11-26 10:30 2021-12-06 10:30

Zie wijzigingen in bijgevoegd bestek.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst 0862.014.551_26987 Zuid III, Industrielaan 18 Aalst 9320 Luk De Ceukelaire Telefoon: +32 53858576 _hidden_@ilva.be http://www.ilva.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=426587

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verwerven en verwerken van KGA ingezameld op de ILvA-recyclageparken

ILvA-YO/2021/21-F02_1

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin art. 2, 21° van de Wet inzake

overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

De uit te voeren dienst betreft het verwerven en verwerken van klein gevaarlijk afval (KGA)

ingezameld op de ILvA-recyclageparken (2022-2024).

De afhaling / het verwerven gebeurt op de ILvA-recyclageparken.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-19 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 207-542116 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2021-11-26 10:00 2021-12-06 10:00 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2021-11-26 10:30 2021-12-06 10:30

Zie wijzigingen in bijgevoegd bestek.