N. 179/2023 - 560336-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 28 september 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 179/2023 - 560336-2023 ( Ref: 451997-2023)
Publicatiedatum:18/09/2023
Uiterste datum:27/09/2023
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'assurance
Aanbestedende overheid:
CPAS de Bruxelles 0212.346.955_22226

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66510000, 66513000, 66513200, 66516400
Beschrijving:
Verzekeringsdiensten.
Diensten voor rechtsbijstands- en all-riskverzekeringen.
All-riskverzekeringen voor aannemers.
Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CPAS de Bruxelles 0212.346.955_22226 rue Haute 298 a Bruxelles 1000 Exclusivement via le forum ouvert à cet effet sur https://enot.publicprocurement.be _hidden_@cpasbxl.brussels http://cpasbxl.brussels/fr/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=488743

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

ASSURANCES DU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE BRUXELLES

CPAS Bruxelles-11091-F02_1

Polices d’assurances :

Le présent marché a pour objet l’attribution des lots d’assurances suivants à souscrire par le CPAS de Bruxelles :

• Lot 1 « Assurance tous risques chantier abonnement »

• Lot 2 « Assurance contrôle abonnement »

• Lot 3 « Assurances Véhicules » :

o Volet 1 : assurance du parc automobile (RC, Omnium, Protection juridique et Assistance)

o Volet 2 : assurance Omnium Missions

o Volet 3 : Assistance dépannage de véhicules

• Lot 4 « Assurance Assistance voyages et séjours à l’étranger »

• Lot 5 « Assurances RC et risques annexes - accidents corporels » :

o Volet 1 : assurance RC Générale et Protection juridique ;

o Volet 2 : assurance RC et accidents corporels des mandataires du CPAS ;

o Volet 3 : assurance accidents corporels des personnes hébergées et en difficulté sociale (handicapés du Centre Delta/Médori/Beiti et « Enfants et Jeunes aidés ») ;

o Volet 4 : assurance RC Professionnelle des architectes et bureaux d’études ;

o Volet 5 : assurance RC objective incendie et explosion ;

o Volet 7 : Assurance RC Entreprise de rénovation

Formations

A titre accessoire et à la demande du pouvoir adjudicateur, l’adjudicataire organisera gratuitement une/des formation(s) relative(s) aux assurances en général ou relatives à des assurances particulières, par exemple : incendie, RC, tous risques chantier, … pour les services du pouvoir adjudicateur qui en feraient la demande. Il s’agira de donner des explications sur les dispositions légales, les polices applicables, les modalités pratiques, etc.

Délai pour l’organisation des formations : 3 mois au plus tard après la demande faite par le pouvoir adjudicateur.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 141-451997

Nouveau Cahier des charges et annexe 2Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CPAS de Bruxelles 0212.346.955_22226 rue Haute 298 a Bruxelles 1000 Exclusivement via le forum ouvert à cet effet sur https://enot.publicprocurement.be _hidden_@cpasbxl.brussels http://cpasbxl.brussels/fr/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=488743

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

ASSURANCES DU CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE BRUXELLES

CPAS Bruxelles-11091-F02_1

Polices d’assurances :

Le présent marché a pour objet l’attribution des lots d’assurances suivants à souscrire par le CPAS de Bruxelles :

• Lot 1 « Assurance tous risques chantier abonnement »

• Lot 2 « Assurance contrôle abonnement »

• Lot 3 « Assurances Véhicules » :

o Volet 1 : assurance du parc automobile (RC, Omnium, Protection juridique et Assistance)

o Volet 2 : assurance Omnium Missions

o Volet 3 : Assistance dépannage de véhicules

• Lot 4 « Assurance Assistance voyages et séjours à l’étranger »

• Lot 5 « Assurances RC et risques annexes - accidents corporels » :

o Volet 1 : assurance RC Générale et Protection juridique ;

o Volet 2 : assurance RC et accidents corporels des mandataires du CPAS ;

o Volet 3 : assurance accidents corporels des personnes hébergées et en difficulté sociale (handicapés du Centre Delta/Médori/Beiti et « Enfants et Jeunes aidés ») ;

o Volet 4 : assurance RC Professionnelle des architectes et bureaux d’études ;

o Volet 5 : assurance RC objective incendie et explosion ;

o Volet 7 : Assurance RC Entreprise de rénovation

Formations

A titre accessoire et à la demande du pouvoir adjudicateur, l’adjudicataire organisera gratuitement une/des formation(s) relative(s) aux assurances en général ou relatives à des assurances particulières, par exemple : incendie, RC, tous risques chantier, … pour les services du pouvoir adjudicateur qui en feraient la demande. Il s’agira de donner des explications sur les dispositions légales, les polices applicables, les modalités pratiques, etc.

Délai pour l’organisation des formations : 3 mois au plus tard après la demande faite par le pouvoir adjudicateur.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 141-451997

Nouveau Cahier des charges et annexe 2


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

OCMW van Brussel 0212.346.955_22226 Hoogstraat 298 a Brussel 1000 Uitsluitend via het forum geopend bij https://enot.publicprocurement.be _hidden_@cpasbxl.brussels http://cpasbxl.brussels/fr/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=488743

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

VERZEKERINGEN VOOR HET OPENBAAR CENTRUM VAN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CPAS Bruxelles-11091-F02_1

Voorwerp van de opdracht :

Deze opdracht heeft als voorwerp de toewijzing van de hiernavolgende verzekeringspercelen die door het OCMW van Brussel moeten worden afgesloten:

• Perceel 1 "Verzekering alle bouwplaatsrisico's abonnementspolis"

• Perceel 2 "Verzekering abonnementscontrole"

• Perceel 3 "Verzekeringen voertuigen":

o Luik 1: verzekering van het wagenpark (BA, Omnium, rechtsbescherming en rechtsbijstand)

o Luik 2: Omniumverzekering opdrachten

o Luik 3: Verzekering Pechverhelping voertuig

• Perceel 4"Verzekering reisbijstand en verblijf in het buitenland"

• Perceel 5 "Verzekeringen burgerrechtelijke aansprakelijkheid en bijhorende risico's - ongevallen met lichamelijke letsels":

o Luik 1: verzekering algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand;

o Luik 2: burgerrechtelijke aansprakelijkheid en ongevallen met lichamelijke letsels van gevolmachtigden van het OCMW;

o Luik 3: verzekering ongevallen met lichamelijke letsels van geplaatste personen en kansarmen (mindervaliden van de centra Delta/Médori/Beiti en "kinderen en jongeren aan wie bijstand wordt verleend");

o Luik 4: verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en studiebureaus;

o Luik 5: verzekering objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheid brand en explosie;

o Luik 6: Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid Organisatoren

o Luik 7 : Aansprakelijkheidsverzekering voor renovatiebedrijven

Opleidingen

Op vraag van de aanbestedende overheid, zal de opdrachtnemer een of meerdere gratis opleidingen organiseren met betrekking tot verzekeringen in het algemeen of tot een welbepaalde verzekering, zoals bijvoorbeeld: brandverzekering, BA, alle bouwplaats risico’s, … bestemd voor de diensten van de aanbestedende overheid die dit wensen. Er zal uitleg worden gegeven over de wettelijke bepalingen, toepasbare polissen, praktische modaliteiten, enz.

Termijn voor deze opleidingen: uiterlijk 3 maanden na de aanvraag door de aanbestedende overheid.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-09-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 141-451997

Nieuwe Bestek en bijlage 2