N. 316438 (2018-522248) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: A2/E314 Leuven Aanleggen van een Spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot: fase 2
Beknopte beschrijving : Het globale doel van de opdracht bestaat er enerzijds in om de 2° fase van de spitsstrook op de E314 te Wilsele te realiseren, aansluitend op de eerder gerealiseerde fase 1 (die momenteel in uitvoering is). Anderzijds omvat onderhavige opdracht ook een deel van de noodzakelijke infrastructurele maatregelen ter realisatie van de globale reconversie van de zone Leuven-Noord in de omgeving van de E314 ter hoogte van het Vuntcomplex (nr. 20). Finaal werden ook diverse werken opgenomen m.b.t. het renoveren van bestaande weg- en bruginfrastructuur in de ruime projectzone door middel van structureel onderhoud aan de wegenis en diverse brugrenovaties.Gelet op bovenvermelde diverse doelen en uiteenlopende scope, werd deze opdracht - omwille van de leesbaarheid en later management van de opdracht - opgesplitst in 8 concrete deelprojecten, verder in dit plaatsingsdossier afgekort als DP1 t.e.m. DP8
N. 316438 (2018-522248)
Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/A2/100-F02_0
Publicatie datum: 04/08/2018
 
Type: Aankondiging van opdracht
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
19/09/2018 2018-526746 2018-526391 2_E1
15/09/2018 2018-526391 2018-524408 1_E1
29/08/2018 2018-524408 2018-522248 0_E2
04/08/2018 2018-522248 0
15/09/2018 2018-526391 2018-524408 1_E1
29/08/2018 2018-524408 2018-522248 0_E2
04/08/2018 2018-522248 0
29/08/2018 2018-524408 2018-522248 0_E2
04/08/2018 2018-522248 0
04/08/2018 2018-522248 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17464
Diestepoort 6 bus 81
Leuven
3000
Wegen en Verkeer Vlaams Brabant
Telefoon: +32 16665750
wegen.vlaamsbrabant@mow.vlaanderen.be
http://wegenenverkeer.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316438
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316438
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+Vl-Br-X21%2FA2%2F100bis-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A2/E314 Leuven Aanleggen van een Spitsstrook tussen Wilsele en Aarschot: fase 2


AWV Vl-Br-X21/A2/100-F02_0

Het globale doel van de opdracht bestaat er enerzijds in om de 2° fase van de spitsstrook op de E314 te Wilsele te realiseren, aansluitend op de eerder gerealiseerde fase 1 (die momenteel in uitvoering is).

Anderzijds omvat onderhavige opdracht ook een deel van de noodzakelijke infrastructurele maatregelen ter realisatie van de globale reconversie van de zone Leuven-Noord in de omgeving van de E314 ter hoogte van het Vuntcomplex (nr. 20).

Finaal werden ook diverse werken opgenomen m.b.t. het renoveren van bestaande weg- en bruginfrastructuur in de ruime projectzone door middel van structureel onderhoud aan de wegenis en diverse brugrenovaties.

Gelet op bovenvermelde diverse doelen en uiteenlopende scope, werd deze opdracht - omwille van de leesbaarheid en later management van de opdracht - opgesplitst in 8 concrete deelprojecten, verder in dit plaatsingsdossier afgekort als DP1 t.e.m. DP8


Wilsele-Aarschot


Het globale doel van de opdracht bestaat er enerzijds in om de 2° fase van de spitsstrook op de E314 te Wilsele te realiseren, aansluitend op de eerder gerealiseerde fase 1 (die momenteel in uitvoering is).

Anderzijds omvat onderhavige opdracht ook een deel van de noodzakelijke infrastructurele maatregelen ter realisatie van de globale reconversie van de zone Leuven-Noord in de omgeving van de E314 ter hoogte van het Vuntcomplex (nr. 20).

Finaal werden ook diverse werken opgenomen m.b.t. het renoveren van bestaande weg- en bruginfrastructuur in de ruime projectzone door middel van structureel onderhoud aan de wegenis en diverse brugrenovaties.

Gelet op bovenvermelde diverse doelen en uiteenlopende scope, werd deze opdracht - omwille van de leesbaarheid en later management van de opdracht - opgesplitst in 8 concrete deelprojecten, verder in dit plaatsingsdossier afgekort als DP1 t.e.m. DP8


Looptijd in dagen 900

voor de uitvoeringstermijn wordt verwezen naar art. 76 van het bestek


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Uitsluitingsgronden van art. 61 t.e.m. 64 van KB van 18/04/2017 zijn van toepassing.


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2018-09-25
Plaatselijke tijd: 10:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 7
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2018-09-25
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2018-08-02